Uvoľňovanie detí z ŠKD

11.09.2022 15:23

 

 Vážení rodičia.

ŠKD je súčasťou školy a okrem iných zákonov a nariadení sa riadi aj Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2022

o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach,  zo 17. januára 2022.

Chceli by sme Vás upozorniť na nasledujúce časti vyhlášky:

§2

(6)

Ak sa dieťa zúčastňuje na záujmovej činnosti v oddelení alebo v záujmovom útvare centra v iných priestoroch, ako v priestoroch školy, ktorej je klub súčasťou, za prechod dieťaťa do oddelenia alebo záujmového útvaru centra zodpovedá rodič, iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť (ďalej len „zákonný zástupca“).

 

(9)

Vychovávateľ alebo učiteľ, ktorý si dopĺňa základný úväzok výkonom pracovnej činnosti vychovávateľa, uvoľní dieťa z klubu len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia zákonného zástupcu dieťaťa.

 

Prosíme Vás, aby ste od vychovávateliek nepožadovali uvoľnenie Vášho dieťaťa na základe telefonátu. Pre každú vychovávateľku sú záväzné údaje uvedené na zápisnom lístku, kde ste uviedli spôsob a čas odchodu dieťaťa. Ak potrebujete, aby dieťa v daný deň opustilo klub v inom čase, ako má uvedené, prípadne pôjde samé (a v zápisnom lístku má uvedený sprievod rodiča), o tejto skutočnosti informujte vychovávateľku písomne (dieťaťu ráno napíšete lístok, prípadne správu prostredníctvom Edupage). Pri komunikácii prostredníctvom platformy Edupage Vás prosíme o zasielanie správ v dostatočnom časovom predstihu. Počas obeda a aktivít vonku nemá vychovávateľka možnosť neustále sledovať správy. Vychovávateľky prichádzajú do práce medzi 11:00 až 12:00 (podľa rozpisu pracovnej doby). V tomto čase sú v zborovni, v dosahu školskej Wi-fi, preberajú si deti a majú možnosť prečítať si Vašu správu.

 

Vážení rodičia, všetky tieto opatrenia sú zamerané na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti Vašich detí. Preto Vás prosíme o spoluprácu a ďakujeme za pochopenie.