Vnútorný poriadok školského klubu detí

 

 

 

V pedagogickej rade prerokovaný dňa:   31.8.2018

 

V rade školy prerokovaný dňa:  10 .9.2018

 

 

 

 

Platnosť od: 01. 09. 2018

Platnosť do: 30. 06. 2019

 

 

 

Vnútorný  poriadok je záväzný pre všetky deti zapísané do ŠKD , všetkých zamestnancov ŠKD a zákonných zástupcov detí ŠKD.

 

 

 

Obsah vnútorného poriadku ŠKD

 

1. Všeobecné ustanovenia

2. Prijímanie detí do ŠKD

3. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v klube, pravidlá vzájomných vzťahov s 

    pedagogickými zamestnancami klubu a ďalšími zamestnancami školy

4. Prevádzka a vnútorný poriadok klubu

    a/ Prevádzka oddelení

    b/ Denný poriadok

    c/ Organizácia v oddelení, v jedálni

    d/ Pobyt detí vonku

    e/ Organizácia príležitostných a nepravidelných činnosti

    f/  Pravidlá bezpečnosti v školskom klube detí

5. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

6. Podmienky zaobchádzania s majetkom školy, alebo klubu

7. Dochádzka žiakov

8. Príspevok na úhradu dieťaťa za pobyt v ŠKD

9. Personálne podmienky

10. Dokumentácia ŠKD

11.Záverečné ustanovenia

 

 

 

1) Všeobecné ustanovenia

 

   ŠKD je súčasťou školy a plní úlohy v mimo vyučovacom čase.  Vnútorný  poriadok ŠKD tvorí súčasť pedagogickej dokumentácie školy, upravuje najmä podrobnosti o právach a povinnostiach detí v školskom klube, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školského klubu, o bezpečnosti a ochrane zdravia detí a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy a školského klubu.

Vnútorný poriadok ŠKD je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školy, ktorá je právnym   subjektom. Vypracovaný je na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky MŠSR č.306/2009 Z. z. z 15. júla 2009, POP MŠSR z roku 2018/2019 a ďalších platných predpisov.

 

 

2) Prijímanie detí do ŠKD

 

1.        O prijatí dieťaťa  do ŠKD, resp. o vyradení dieťaťa z dochádzky do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy, o čom vydáva rozhodnutie zákonnému zástupcovi dieťaťa. Dieťa sa do ŠKD prijíma na základe riadne vyplnenej písomnej žiadosti. Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD do 10. septembra príslušného školského roka.

2.        Predbežný záujem žiakov 2. – 4. ročníka na ďalší školský rok sa aktualizuje do 10.6. príslušného školského roka.

3.        Deti 1. ročníka sa do ŠKD prihlasujú predbežne pri zápise do 1. ročníka.

4.        Do ŠKD sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku.

5.        Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD a osobnom spise dieťaťa. V žiadosti a osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne.

6.        Zákonný zástupca dieťaťa môže prihlásiť svoje dieťa do ŠKD aj na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku, alebo iba na niektorú z činnosti dennej prevádzky ŠKD /ranná činnosť – pred začiatkom vyučovania/.

7.        Dieťa môže počas školského roka ukončiť dochádzku v ŠKD, ak o ukončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca.

8.        Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu detí prihlásených na pravidelnú dochádzku.

9.        Zákonný zástupca dieťaťa písomne informuje vychovávateľku, ktorým osobám možno dieťa vydať /v súlade so zákonom/, resp. pri zmene sa  preukázať  súdnym rozhodnutím.

10.    Za príchod dieťaťa na rannú činnosť ŠKD zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa. Dochádzka detí na rannú prevádzku ŠKD je v čase od 6,00 hod. do 7,45 hod.

O 7,40 hod. deti odchádzajú do tried pod dohľadom službukonajúcej vychovávateľky.

11.    Zákonný zástupca dieťaťa, alebo rodinný príslušník, ktorý vyzdvihuje dieťa z ŠKD je povinný v záujme bezpečnosti dieťaťa prevziať si dieťa od vychovávateľky osobne. Nedodržanie tejto povinnosti môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z ŠKD.

12.    Vychovávateľka aspoň 2 dni vopred písomne oboznamuje rodičov - na informačnej tabuli pri triede - o činnostiach, ktoré sa konajú mimo školy, zároveň oboznamuje rodičov o zmene príchodu detí do školy z návštevy podujatia.

13.    Rodič je povinný vybrať svoje dieťa z ŠKD do 17,30 hod.

 

 

3) Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v klube, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami klubu a ďalšími zamestnancami školy

 

 

a) Právo dieťaťa

 

- oboznámiť sa s Vnútorným poriadkom  ŠKD a dodržať jeho pravidlá

- deti navštevujúce ŠKD majú všetky práva dieťaťa, ktoré sú stanovené v „Právach dieťaťa“   

- majú právo na slobodu myslenia a prejavu, na účasť na akciách organizovaných ŠKD

- majú právo vyjadrovať sa k činnostiam v ŠKD, pričom ich vyjadreniu musí byť venovaná pozornosť

- deti majú právo na zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré podporujú ich morálny a sociálny rozvoj

- deti majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravom životnom prostredí

- deti majú právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím

- deti majú právo využívať zariadenie ŠKD počas ich pobytu v ŠKD

 

 

b) Povinnosti dieťaťa

- počas pobytu v ŠKD je dieťa povinné dodržiavať pokyny vychovávateľky a riadiť sa jej usmerňovaním dodržiavať hygienické zásady, správať sa slušne k ostatným deťom, dodržiavať vnútorný poriadok ŠKD

- nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa voči ostatným deťom, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť ostatných detí, môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z ŠKD

- o vylúčení dieťaťa zo ŠKD rozhodne riaditeľka školy po predchádzajúcej konzultácii s vychovávateľkou a zákonnými zástupcami dieťaťa

 

c) Práva a povinnosti zákonných zástupcov

 

- zákonný zástupca v prihláške uvedie – spôsob príchodu a odchodu dieťaťa

- zmenu odchodu oznámi vopred  písomne vychovávateľke

- vzniknuté problémy oznámi vychovávateľke

 

d) Vzájomné vzťahy vychovávateľov a učiteľov

 

- pravidelná  komunikácia vychovávateliek a vyučujúcich príslušného oddelenia

- vzniknuté problémy ihneď riešiť

 

 

4) Prevádzka a vnútorný poriadok klubu

 

1.      Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľka školy.

2.      Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.

3.      V oddelení ŠKD môže byt zapísaných najmenej 15  trvalo dochádzajúcich detí.

4.      Jedna hodina výchovnej práce trvá 60 minút.

5.      Vychovávateľky pracujú podľa vopred schváleného rozvrhu služieb a pracovného úväzku podľa pracovnej zmluvy.

 

 

a/ Prevádzka oddelení

 

ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6,00 do 7,45 a od 11,25 do 17,30 hod. Počas školských prázdnin je

ŠKD v prevádzke .

 

b/ Denný poriadok :

 

ŠKD sa riadi týmto denným poriadkom :

 

11.25– 12.20  aktívny odpočinok, oddychové zamestnania, počúvanie rozprávok, stolové

                       hry, hry so stavebnicami, voľné kreslenie, relaxačné cvičenia, individuálne

                       hry v klube

12.20 – 12.40 príprava na obed - hygiena, stolovanie v jedálni

12.40 – 13.40 rekreačná činnosť, pobyt vonku, športová činnosť, vychádzky, spontánne hry

13.40 – 13.50 olovrant

13.50 – 14.35 činnosti detí zamerané na esteticko-výchovnú, telovýchovnú, zdravotnú, prírodovedno-environmentálnu, pracovno-technickú, dopravnú,  spoločensko-vednú oblasť výchovy

14.35 – 15.30 príprava na vyučovanie, individuálne vypracovanie domácich úloh, čítanie z čítanky a zo šlabikára, didaktické hry, práca s knihou, práca s PC

15.30 – 17.30 spojené oddelenia, individuálna činnosť, odchod zo ŠKD.

 

c/ Organizácia v oddelení, v jedálni (harmonogram)

 

Vychovávateľky pracujú vo svojich oddeleniach podľa tematicky výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých záujmových oblastí podrobne vypracovaných na jednotlivé mesiace. Do školskej jedálne odchádzajú deti podľa dohodnutého harmonogramu. Deti ŠKD organizovane obedujú v školskej jedálni pod dohľadom vychovávateliek. Prihlasovanie obedov a stravné lístky na mesiac vopred zabezpečujú rodičia, obedy tiež odhlasujú rodičia, deň vopred.  Vstup rodičov do ŠJ je zakázaný. Počas obeda vychovávateľka pomáha deťom a vedie ich ku kultúrnemu stolovaniu. Dbá na poriadok a disciplínu pri stolovaní, v prípade znečistenia podlahy alebo stolov upozorní pracovníčku ŠJ. Zabezpečí, aby bol obed vydaný deťom po odovzdaní stravného lístka. Dbá, aby deti skonzumovali kompletný a podľa možností celý obed. Po ukončení obeda zabezpečí, aby si deti odniesli riad, zasunuli stoličky a zanechali na mieste poriadok. Zabezpečí ich organizovaný presun na miesto ďalšej činnosti.

 

d/ Pobyt detí vonku

 

Pobyt detí vonku prebieha v dvoch častiach

a) relaxačný – pred obedom, po obede

b) ako hlavná časť výchovno-vzdelávacej činnosti ( telovýchovná, zdravotná a športová)

Počas pobytu vonku musí dieťa dodržiavať pokyny vychovávateľky. Pri hrách je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti. Pri vychádzkach a podujatiach mimo školy zodpovedá za bezpečnosť detí vychovávateľka.

 

 

 

e/ Organizácia príležitostných a nepravidelných činností

 

Pri príležitostných a nepravidelných činnostiach vychovávateľky vopred oboznámia deti a rodičov s príslušnou akciou (dátum, miesto, čas odchodu a príchodu).

 

f/ Pravidlá bezpečnosti v školskom klube detí

 

 1. Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto.
 2. Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky.
 3. Pri prechode z budovy 1.-4. roč. do budovy ŠJ sa prezúvam, nebežím, aby som si nespôsobil úraz.
 4. Pred obedom dodržiavam hygienické návyky, pri obede používam príbor a správam sa kultúrne.
 5. Po chodbách školy a schodoch chodím pomaly, nebehám., správam sa bezpečne.
 6. Ak sa necítim dobre, alebo sa zraním, okamžite to oznámim pani vychovávateľke.
 7. Nikdy svojvoľne neopúšťam oddelenie, v prípade odchodu, oznámim dôvod pani vychovávateľke.
 8. S hračkami zaobchádzam tak, aby som si neublížil a neničím ich.
 9. Na vychádzkach dodržiavam pokyny vychovávateľky, svojvoľne sa nevzďaľujem, zbytočne neriskujem nevhodnými hrami / lozenie po stromoch, skákanie z vyvýšených miest, šmýkaní a guľovaní v zimnom období ap./
 10. S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom vychovávateľky.
 11. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami.
 12. Pri odchode do ZUŠ, alebo na krúžok musím predložiť súhlas rodičov s presným časom odchodu a návratu.
 13. Po použití WC nezabudnem spláchnuť a umyť si ruky.
 14. Ak rodič potrebuje, aby som opustil ŠKD skôr ako mám uvedený čas odchodu na zápisnom lístku, musím predložiť vychovávateľke písomnú žiadosť od rodiča.
 15. Pri odchode zo školského klubu detí odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto.

 

 

 

5) Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred   sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 

- za bezpečnosť detí počas celého pobytu v klube zodpovedá vychovávateľka, na krúžku vedúci krúžku, ktorý deti osobne prevezme a odovzdá vychovávateľke .

- ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí ten vyučujúci, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.

- pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti, pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka 25 detí.

- v prípade úrazu vychovávateľka poskytne prvú pomoc, oznámi to rodičom, vedeniu školy a spíše záznam o úraze /nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané/.

- deti majú mať svoje osobné veci označené pre prípad neúmyselnej výmeny, alebo odcudzenia.

- straty osobných vecí poistených detí vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi.

- z miesta podujatia môže byt dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodiča.

- ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom telefonicky rodičov.

- vychovávateľky klubu detí sú povinné priebežné monitorovať zmeny v správaní dieťaťa a v prípade oprávneného podozrenia šikanovania, alebo v prípade účasti dieťaťa na šikanovaní,  ihneď  riešia daný problém, informujú vedenie školy a podľa potreby zákonných zástupcov.

 

 

 

6) Podmienky zaobchádzania s majetkom školy alebo klubu

 

- udržiavať v oddelení poriadok – pri odchode hračky a iné potrebné veci uložiť na pôvodné miesto.

- pri použití elektronickej techniky dodržiavať pravidlá bezpečnosti.

- s elektrickými spotrebičmi manipulovať len za prítomnosti vychovávateliek.

- viesť deti k šetrnému zaobchádzaniu s majetkom ŠKD a školy.

 

 

7) Dochádzka žiakov

 

a) Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD . Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.

b) Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa  môže byť, ak to nie je v žiadosti uvedené, z ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia rodičov po obede.

c) Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca len písomne, a to formou žiadosti o prihlásenie a žiadosti o odhlásenie.

d) Za odchod dieťaťa zo ŠKD zodpovedá službukonajúca vychovávateľka, ktorá odovzdá dieťa do rúk rodičom, alebo dieťa odchádza samo v určenom čase ako má uvedené v Žiadosti o prijatie a spôsobe odchodu.

 

 

8) Príspevok na úhradu žiaka za pobyt v ŠKD

 

a) Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 5 € mesačne na jedno dieťa.

b) Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca raz za 2 mesiace, a to vždy do 8. v mesiaci /september, november, január, marec, máj/.

c) Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

d) Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

e) Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľka školy rozhodnúť o odpustení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD.

f) Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uskutočňuje  nasledovne: vychovávateľ ŠKD vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok, ktorému vydá doklad o jeho prevzatí, následne ho odovzdá hospodárke školy s priloženým zoznamom detí jednotlivých oddelení.

g) Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení  dieťaťa z klubu.

 

 

9) Personálne podmienky:

 

Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, preukazujú odborné spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne uplatňujú pri výkone svojej práce.  Ako súčasť učiteľského zboru spolupracujú a spoluutvárajú dobré pracovné prostredie. Spolupracujú s rodičmi detí, triednymi učiteľkami a vedením školy. Vychovávateľka zodpovedá za zverený inventár a  kvalitu výchovnej práce. Dbá o svoj odborný rast samo štúdiom, účasťou na metodických podujatiach a školeniach. Aktívne prenáša pozitívne prvky z iných škôl a vonkajšieho prostredia do podmienok školy. Zúčastňuje sa všetkých plánovaných porád. Podľa potreby zastupuje iné vychovávateľky alebo vyučujúcich. Podľa pokynov nadriadených sa zúčastňuje prípravy a realizácie aj iných pedagogických a organizačných  činností v zmysle zákonníka práce.

 

 

10) Dokumentácia ŠK

 

1. žiadosť rodičov o prijatie dieťaťa do ŠKD / rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD/

2. osobný list dieťaťa a jeho priebežná aktualizácia

3. triedna kniha / denný záznam/

4. rozvrh týždennej činnosti

5. režim dňa

6. tematický výchovno-vzdelávací plán rozdelený do mesačných plánov

7. plán práce ŠKD

8. plán MZ ŠKD

9. výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú  súčasťou  výchovného programu

10. osobný rozvrh práce vychovávateľa (úväzok)

11. celoročné hodnotenie práce ŠKD

12. spoločné akcie ŠKD

 

 

11) Záverečné ustanovenia

 

Nakoľko deti, ktoré navštevujú ŠKD, sú žiakmi ZŠ, platí pre ne v plnom rozsahu školský poriadok ZŠ . Všetci zamestnanci ŠKD, deti navštevujúce ŠKD a ich zákonní zástupcovia musia byt s týmto vnútorným poriadkom ŠKD oboznámení.

 

 

 

Tento vnútorný poriadok ŠKD nadobúda účinnosť od 01.09.2018

 

 

 

 

Vypracovala:                                                                                     Schválila:

 

Alena Bučová                                                                                   Mgr. Katarína Hromcová

vedúca ŠKD                                                                                     riaditeľka školy