Vnútorný poriadok školského klubu detí

 
 
 
 
 
 
 
Vnútorný poriadok školského klubu detí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pedagogickej rade prerokovaný dňa:   31.8.2018
 
V rade školy prerokovaný dňa:  10 .9.2018
 
 
 
 
Platnosť od: 01. 09. 2018
Platnosť do: 30. 06. 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vnútorný  poriadok je záväzný pre všetky deti zapísané do ŠKD , všetkých zamestnancov ŠKD a zákonných zástupcov detí ŠKD.
 
 
 
Obsah vnútorného poriadku ŠKD
 
1. Všeobecné ustanovenia
2. Prijímanie detí do ŠKD
3. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v klube, pravidlá vzájomných vzťahov s  
    pedagogickými zamestnancami klubu a ďalšími zamestnancami školy
4. Prevádzka a vnútorný poriadok klubu
    a/ Prevádzka oddelení
    b/ Denný poriadok
    c/ Organizácia v oddelení, v jedálni
    d/ Pobyt detí vonku
    e/ Organizácia príležitostných a nepravidelných činnosti
    f/  Pravidlá bezpečnosti v školskom klube detí
5. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
6. Podmienky zaobchádzania s majetkom školy, alebo klubu
7. Dochádzka žiakov
8. Príspevok na úhradu dieťaťa za pobyt v ŠKD
9. Personálne podmienky
10. Dokumentácia ŠKD
11.Záverečné ustanovenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Všeobecné ustanovenia
 
   ŠKD je súčasťou školy a plní úlohy v mimo vyučovacom čase.  Vnútorný  poriadok ŠKD tvorí súčasť pedagogickej dokumentácie školy, upravuje najmä podrobnosti o právach a povinnostiach detí v školskom klube, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školského klubu, o bezpečnosti a ochrane zdravia detí a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy a školského klubu. 
Vnútorný poriadok ŠKD je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školy, ktorá je právnym   subjektom. Vypracovaný je na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky MŠSR č.306/2009 Z. z. z 15. júla 2009, POP MŠSR z roku 2018/2019 a ďalších platných predpisov.
 
 
2) Prijímanie detí do ŠKD
 
1. O prijatí dieťaťa  do ŠKD, resp. o vyradení dieťaťa z dochádzky do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy, o čom vydáva rozhodnutie zákonnému zástupcovi dieťaťa. Dieťa sa do ŠKD prijíma na základe riadne vyplnenej písomnej žiadosti. Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD do 10. septembra príslušného školského roka.
2. Predbežný záujem žiakov 2. – 4. ročníka na ďalší školský rok sa aktualizuje do 10.6. príslušného školského roka.
3. Deti 1. ročníka sa do ŠKD prihlasujú predbežne pri zápise do 1. ročníka.
4. Do ŠKD sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku. 
5. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD a osobnom spise dieťaťa. V žiadosti a osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne.
6. Zákonný zástupca dieťaťa môže prihlásiť svoje dieťa do ŠKD aj na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku, alebo iba na niektorú z činnosti dennej prevádzky ŠKD /ranná činnosť – pred začiatkom vyučovania/.
7. Dieťa môže počas školského roka ukončiť dochádzku v ŠKD, ak o ukončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca.
8. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu detí prihlásených na pravidelnú dochádzku.
9. Zákonný zástupca dieťaťa písomne informuje vychovávateľku, ktorým osobám možno dieťa vydať /v súlade so zákonom/, resp. pri zmene sa  preukázať  súdnym rozhodnutím.
10. Za príchod dieťaťa na rannú činnosť ŠKD zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa. Dochádzka detí na rannú prevádzku ŠKD je v čase od 6,00 hod. do 7,45 hod. 
O 7,40 hod. deti odchádzajú do tried pod dohľadom službukonajúcej vychovávateľky.
11. Zákonný zástupca dieťaťa, alebo rodinný príslušník, ktorý vyzdvihuje dieťa z ŠKD je povinný v záujme bezpečnosti dieťaťa prevziať si dieťa od vychovávateľky osobne. Nedodržanie tejto povinnosti môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z ŠKD.
12. Vychovávateľka aspoň 2 dni vopred písomne oboznamuje rodičov - na informačnej tabuli pri triede - o činnostiach, ktoré sa konajú mimo školy, zároveň oboznamuje rodičov o zmene príchodu detí do školy z návštevy podujatia.
13. Rodič je povinný vybrať svoje dieťa z ŠKD do 17,30 hod.
 
 
3) Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v klube, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami klubu a ďalšími zamestnancami školy
 
 
a) Právo dieťaťa
 
- oboznámiť sa s Vnútorným poriadkom  ŠKD a dodržať jeho pravidlá
- deti navštevujúce ŠKD majú všetky práva dieťaťa, ktoré sú stanovené v „Právach dieťaťa“    
- majú právo na slobodu myslenia a prejavu, na účasť na akciách organizovaných ŠKD
- majú právo vyjadrovať sa k činnostiam v ŠKD, pričom ich vyjadreniu musí byť venovaná pozornosť
- deti majú právo na zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré podporujú ich morálny a sociálny rozvoj
- deti majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravom životnom prostredí
- deti majú právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím
- deti majú právo využívať zariadenie ŠKD počas ich pobytu v ŠKD
 
 
b) Povinnosti dieťaťa
- počas pobytu v ŠKD je dieťa povinné dodržiavať pokyny vychovávateľky a riadiť sa jej usmerňovaním dodržiavať hygienické zásady, správať sa slušne k ostatným deťom, dodržiavať vnútorný poriadok ŠKD
- nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa voči ostatným deťom, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť ostatných detí, môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z ŠKD
- o vylúčení dieťaťa zo ŠKD rozhodne riaditeľka školy po predchádzajúcej konzultácii s vychovávateľkou a zákonnými zástupcami dieťaťa
 
c) Práva a povinnosti zákonných zástupcov
 
- zákonný zástupca v prihláške uvedie – spôsob príchodu a odchodu dieťaťa
- zmenu odchodu oznámi vopred  písomne vychovávateľke
- vzniknuté problémy oznámi vychovávateľke
 
d) Vzájomné vzťahy vychovávateľov a učiteľov
 
- pravidelná  komunikácia vychovávateliek a vyučujúcich príslušného oddelenia
- vzniknuté problémy ihneď riešiť
 
 
4) Prevádzka a vnútorný poriadok klubu
 
1. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľka školy.
2. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.
3. V oddelení ŠKD môže byt zapísaných najmenej 15  trvalo dochádzajúcich detí.
4. Jedna hodina výchovnej práce trvá 60 minút.
5. Vychovávateľky pracujú podľa vopred schváleného rozvrhu služieb a pracovného úväzku podľa pracovnej zmluvy.
 
 
a/ Prevádzka oddelení
 
ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6,00 do 7,45 a od 11,25 do 17,30 hod. Počas školských prázdnin je 
ŠKD v prevádzke .
 
b/ Denný poriadok :
 
ŠKD sa riadi týmto denným poriadkom :
 
11.25– 12.20  aktívny odpočinok, oddychové zamestnania, počúvanie rozprávok, stolové
                       hry, hry so stavebnicami, voľné kreslenie, relaxačné cvičenia, individuálne
                       hry v klube
12.20 – 12.40 príprava na obed - hygiena, stolovanie v jedálni
12.40 – 13.40 rekreačná činnosť, pobyt vonku, športová činnosť, vychádzky, spontánne hry
13.40 – 13.50 olovrant
13.50 – 14.35 činnosti detí zamerané na esteticko-výchovnú, telovýchovnú, zdravotnú, prírodovedno-environmentálnu, pracovno-technickú, dopravnú,  spoločensko-vednú oblasť výchovy
14.35 – 15.30 príprava na vyučovanie, individuálne vypracovanie domácich úloh, čítanie z čítanky a zo šlabikára, didaktické hry, práca s knihou, práca s PC
15.30 – 17.30 spojené oddelenia, individuálna činnosť, odchod zo ŠKD.
 
c/ Organizácia v oddelení, v jedálni (harmonogram)
 
Vychovávateľky pracujú vo svojich oddeleniach podľa tematicky výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých záujmových oblastí podrobne vypracovaných na jednotlivé mesiace. Do školskej jedálne odchádzajú deti podľa dohodnutého harmonogramu. Deti ŠKD organizovane obedujú v školskej jedálni pod dohľadom vychovávateliek. Prihlasovanie obedov a stravné lístky na mesiac vopred zabezpečujú rodičia, obedy tiež odhlasujú rodičia, deň vopred.  Vstup rodičov do ŠJ je zakázaný. Počas obeda vychovávateľka pomáha deťom a vedie ich ku kultúrnemu stolovaniu. Dbá na poriadok a disciplínu pri stolovaní, v prípade znečistenia podlahy alebo stolov upozorní pracovníčku ŠJ. Zabezpečí, aby bol obed vydaný deťom po odovzdaní stravného lístka. Dbá, aby deti skonzumovali kompletný a podľa možností celý obed. Po ukončení obeda zabezpečí, aby si deti odniesli riad, zasunuli stoličky a zanechali na mieste poriadok. Zabezpečí ich organizovaný presun na miesto ďalšej činnosti. 
 
d/ Pobyt detí vonku
 
Pobyt detí vonku prebieha v dvoch častiach
a) relaxačný – pred obedom, po obede
b) ako hlavná časť výchovno-vzdelávacej činnosti ( telovýchovná, zdravotná a športová)
Počas pobytu vonku musí dieťa dodržiavať pokyny vychovávateľky. Pri hrách je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti. Pri vychádzkach a podujatiach mimo školy zodpovedá za bezpečnosť detí vychovávateľka.
 
 
 
e/ Organizácia príležitostných a nepravidelných činností
 
Pri príležitostných a nepravidelných činnostiach vychovávateľky vopred oboznámia deti a rodičov s príslušnou akciou (dátum, miesto, čas odchodu a príchodu).
 
f/ Pravidlá bezpečnosti v školskom klube detí
 
1. Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto.
2. Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky.
3. Pri prechode z budovy 1.-4. roč. do budovy ŠJ sa prezúvam, nebežím, aby som si nespôsobil úraz.
4. Pred obedom dodržiavam hygienické návyky, pri obede používam príbor a správam sa kultúrne.
5. Po chodbách školy a schodoch chodím pomaly, nebehám., správam sa bezpečne.
6. Ak sa necítim dobre, alebo sa zraním, okamžite to oznámim pani vychovávateľke.
7. Nikdy svojvoľne neopúšťam oddelenie, v prípade odchodu, oznámim dôvod pani vychovávateľke.
8. S hračkami zaobchádzam tak, aby som si neublížil a neničím ich.
9. Na vychádzkach dodržiavam pokyny vychovávateľky, svojvoľne sa nevzďaľujem, zbytočne neriskujem nevhodnými hrami / lozenie po stromoch, skákanie z vyvýšených miest, šmýkaní a guľovaní v zimnom období ap./
10. S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom vychovávateľky.
11. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami.
12. Pri odchode do ZUŠ, alebo na krúžok musím predložiť súhlas rodičov s presným časom odchodu a návratu.
13. Po použití WC nezabudnem spláchnuť a umyť si ruky. 
14. Ak rodič potrebuje, aby som opustil ŠKD skôr ako mám uvedený čas odchodu na zápisnom lístku, musím predložiť vychovávateľke písomnú žiadosť od rodiča.
15. Pri odchode zo školského klubu detí odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto. 
 
 
 
5) Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred   sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 
 
- za bezpečnosť detí počas celého pobytu v klube zodpovedá vychovávateľka, na krúžku vedúci krúžku, ktorý deti osobne prevezme a odovzdá vychovávateľke .
- ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí ten vyučujúci, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.
- pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti, pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka 25 detí.
- v prípade úrazu vychovávateľka poskytne prvú pomoc, oznámi to rodičom, vedeniu školy a spíše záznam o úraze /nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané/.
- deti majú mať svoje osobné veci označené pre prípad neúmyselnej výmeny, alebo odcudzenia.
- straty osobných vecí poistených detí vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi.
- z miesta podujatia môže byt dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodiča.
- ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom telefonicky rodičov.
- vychovávateľky klubu detí sú povinné priebežné monitorovať zmeny v správaní dieťaťa a v prípade oprávneného podozrenia šikanovania, alebo v prípade účasti dieťaťa na šikanovaní,  ihneď  riešia daný problém, informujú vedenie školy a podľa potreby zákonných zástupcov.
 
 
 
6) Podmienky zaobchádzania s majetkom školy alebo klubu
 
- udržiavať v oddelení poriadok – pri odchode hračky a iné potrebné veci uložiť na pôvodné miesto.
- pri použití elektronickej techniky dodržiavať pravidlá bezpečnosti.
- s elektrickými spotrebičmi manipulovať len za prítomnosti vychovávateliek.
- viesť deti k šetrnému zaobchádzaniu s majetkom ŠKD a školy.
 
 
7) Dochádzka žiakov
 
a) Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD . Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
b) Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa  môže byť, ak to nie je v žiadosti uvedené, z ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia rodičov po obede. 
c) Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca len písomne, a to formou žiadosti o prihlásenie a žiadosti o odhlásenie.
d) Za odchod dieťaťa zo ŠKD zodpovedá službukonajúca vychovávateľka, ktorá odovzdá dieťa do rúk rodičom, alebo dieťa odchádza samo v určenom čase ako má uvedené v Žiadosti o prijatie a spôsobe odchodu.
 
 
8) Príspevok na úhradu žiaka za pobyt v ŠKD
 
a) Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 5 € mesačne na jedno dieťa.
b) Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca raz za 2 mesiace, a to vždy do 8. v mesiaci /september, november, január, marec, máj/.
c) Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
d) Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
e) Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľka školy rozhodnúť o odpustení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD.
f) Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uskutočňuje  nasledovne: vychovávateľ ŠKD vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok, ktorému vydá doklad o jeho prevzatí, následne ho odovzdá hospodárke školy s priloženým zoznamom detí jednotlivých oddelení.
g) Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení  dieťaťa z klubu.
 
 
9) Personálne podmienky:
 
Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, preukazujú odborné spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne uplatňujú pri výkone svojej práce.  Ako súčasť učiteľského zboru spolupracujú a spoluutvárajú dobré pracovné prostredie. Spolupracujú s rodičmi detí, triednymi učiteľkami a vedením školy. Vychovávateľka zodpovedá za zverený inventár a  kvalitu výchovnej práce. Dbá o svoj odborný rast samo štúdiom, účasťou na metodických podujatiach a školeniach. Aktívne prenáša pozitívne prvky z iných škôl a vonkajšieho prostredia do podmienok školy. Zúčastňuje sa všetkých plánovaných porád. Podľa potreby zastupuje iné vychovávateľky alebo vyučujúcich. Podľa pokynov nadriadených sa zúčastňuje prípravy a realizácie aj iných pedagogických a organizačných  činností v zmysle zákonníka práce.
 
 
10) Dokumentácia ŠK
 
1. žiadosť rodičov o prijatie dieťaťa do ŠKD / rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD/
2. osobný list dieťaťa a jeho priebežná aktualizácia
3. triedna kniha / denný záznam/
4. rozvrh týždennej činnosti 
5. režim dňa
6. tematický výchovno-vzdelávací plán rozdelený do mesačných plánov 
7. plán práce ŠKD
8. plán MZ ŠKD
9. výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú  súčasťou  výchovného programu
10. osobný rozvrh práce vychovávateľa (úväzok)
11. celoročné hodnotenie práce ŠKD
12. spoločné akcie ŠKD
 
 
11) Záverečné ustanovenia
 
Nakoľko deti, ktoré navštevujú ŠKD, sú žiakmi ZŠ, platí pre ne v plnom rozsahu školský poriadok ZŠ . Všetci zamestnanci ŠKD, deti navštevujúce ŠKD a ich zákonní zástupcovia musia byt s týmto vnútorným poriadkom ŠKD oboznámení.
 
 
 
Tento vnútorný poriadok ŠKD nadobúda účinnosť od 01.09.2018
 
 
 
 
Vypracovala: Schválila:
 
Alena Bučová Mgr. Katarína Hromcová
vedúca ŠKD riaditeľka školy

 

Vnútorný poriadok školského klubu detí

 

V pedagogickej rade prerokovaný dňa: 31. 08. 2022

 

 

 

Platnosť od: 01. 09. 2022

Platnosť do: 30. 06. 2023

Vnútorný poriadok je záväzný pre všetky deti zapísané do ŠKD , všetkých zamestnancov ŠKD a zákonných zástupcov detí ŠKD.

 

Obsah vnútorného poriadku ŠKD

 

1. Všeobecné ustanovenia

2. Prijímanie detí do ŠKD

3. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v klube, pravidlá vzájomných vzťahov s

pedagogickými zamestnancami klubu a ďalšími zamestnancami školy

4. Prevádzka a vnútorný poriadok klubu

a) Prevádzka oddelení

b) Denný poriadok

c) Organizácia v oddelení, v jedálni

d) Pobyt detí vonku

e) Organizácia príležitostných a nepravidelných činnosti

f) Pravidlá bezpečnosti v školskom klube detí

5. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

6. Dochádzka detí

7. Príspevok na úhradu dieťaťa za pobyt v ŠKD

8. Personálne podmienky

9. Dokumentácia ŠKD

10.Záverečné ustanovenia

 

1) Všeobecné ustanovenia

ŠKD je súčasťou školy a plní úlohy v mimo vyučovacom čase. Vnútorný poriadok ŠKD tvorí súčasť pedagogickej dokumentácie školy.

Upravuje:      

najmä podrobnosti o právach a povinnostiach detí v školskom klube detí, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školského klubu, o bezpečnosti a ochrane zdravia detí a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy a školského klubu.

Vnútorný poriadok ŠKD je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školského zariadenia, ktoré je súčasťou základnej  školy, ktorá je právnym subjektom.

Vypracovaný je na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2022 Z. Z. O školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach,  Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. Z. O pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, POP MŠVVaŠ SR na šk. rok 2022/2023 a ďalších platných predpisov.

 

2) Prijímanie detí do ŠKD

 

1. O prijatí dieťaťa do ŠKD, resp. o vyradení dieťaťa z dochádzky do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy, o čom vydáva rozhodnutie zákonnému zástupcovi dieťaťa. Dieťa sa do ŠKD prijíma na základe riadne vyplnenej písomnej žiadosti. Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD najneskôr  do 10. septembra príslušného školského roka. Žiadosť rodiča je akceptovaná v prípade ak má uhradené všetky poplatky ŠKD za predchádzajúce obdobie.

2. Predbežný záujem žiakov 2. – 4. ročníka na ďalší školský rok sa aktualizuje do 30.6. príslušného školského roka.

3. Deti 1. ročníka sa do ŠKD prihlasujú predbežne pri zápise do 1. ročníka.

4. Do ŠKD sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku.

5. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD a osobnom spise dieťaťa. V žiadosti a osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne.

6. Zákonný zástupca dieťaťa môže prihlásiť svoje dieťa do ŠKD aj na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku, alebo iba na niektorú z činnosti dennej prevádzky ŠKD (ranná činnosť – pred začiatkom vyučovania). Poplatok ŠKD sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

7. Dieťa môže počas školského roka ukončiť dochádzku v ŠKD, ak o ukončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca najnesôr 3 dni pred koncom daného mesiaca.

8. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu detí prihlásených na pravidelnú dochádzku.

9. Zákonný zástupca dieťaťa písomne informuje vychovávateľku, ktorým osobám možno dieťa vydať (v súlade so zákonom), resp. pri zmene spôsobu starostlivosti o dieťa sa preukazuje súdnym rozhodnutím.

10. Za príchod dieťaťa na rannú činnosť ŠKD zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa. Dochádzka detí na rannú prevádzku ŠKD je v čase od 6,00 hod. do 7,30 hod. O 7,30 hod. deti odchádzajú do tried pod dohľadom službukonajúcej vychovávateľky.

11. Zákonný zástupca dieťaťa, alebo rodinný príslušník, ktorý preberá dieťa  dieťa z ŠKD je povinný v záujme bezpečnosti dieťaťa prevziať si dieťa od vychovávateľky osobne. (Pokiaľ dieťa nemá uvedené v zápisnom lístku, že zo školského klubu odchádza samo).

12. Vychovávateľka aspoň 2 dni vopred písomne oboznamuje rodičov  (prostredníctvom EduPage)  o činnostiach, ktoré sa konajú mimo školy, zároveň oboznamuje rodičov o zmene príchodu detí do školy

13. V prípade, ak  má dieťa v zápisnom lístku uvedený spôsob odchodu v sprievode, rodič nemôže telefonicky požadovať od vychovávateľky, aby dieťa opustilo ŠKD samo.

13. Rodič je povinný vybrať svoje dieťa z ŠKD do 17,00 hod.

 

 

3) Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v klube, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami klubu a ďalšími zamestnancami školy

 

a) Práva dieťaťa

- oboznámiť sa s Vnútorným poriadkom ŠKD

- deti navštevujúce ŠKD majú všetky práva dieťaťa, ktoré sú stanovené v „Právach dieťaťa“

- majú právo na slobodu myslenia a prejavu, na účasť na akciách organizovaných ŠKD

- majú právo vyjadrovať sa k činnostiam v ŠKD, pričom ich vyjadreniu musí byť venovaná pozornosť

- deti majú právo na zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré podporujú ich morálny a sociálny rozvoj

- deti majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravom životnom prostredí

- deti majú právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím, šikanovaním

- deti majú právo využívať zariadenie ŠKD počas ich pobytu v ŠKD

 

b) Povinnosti dieťaťa

- počas pobytu v ŠKD je dieťa povinné dodržiavať pokyny vychovávateľky a riadiť sa jej usmerňovaním dodržiavať hygienické zásady, správať sa slušne k ostatným deťom, dodržiavať Vnútorný poriadok ŠKD, dodržiavať Školský poriadok a nariadené hygienické opatrenia.

- nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa voči ostatným deťom, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť ostatných detí, môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z ŠKD

- o vylúčení dieťaťa zo ŠKD rozhodne riaditeľka školy po predchádzajúcej konzultácii s vychovávateľkou a zákonnými zástupcami dieťaťa

 

c) Práva a povinnosti zákonných zástupcov

- zákonný zástupca v prihláške uvedie – spôsob príchodu a odchodu dieťaťa

- každú odchýlku v čase a spôsobe  odchodu oznámi  v dostatočnom časovom predstihu písomne vychovávateľke

- vzniknuté problémy oznámi vychovávateľke

- zákonný zástupca oznamuje záujem o odhlásenie dieťaťa v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr 3 dni pred začiatkom mesiaca, v ktorom už dieťa nebude navštevovať ŠKD.

 

d) Vzájomné vzťahy vychovávateľov a učiteľov

- vychovávateľka pravidelne komunikuje s vyučujúcimi príslušnej triedy

- spoločne s vyučujúcimi neodkladne rieši vzniknuté problémy

- v prípade závažných výchovných problémov informuje rodiča, vedenie školy

 

 

4) Prevádzka a vnútorný poriadok klubu

1. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľka školy.

2. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku.

3. V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 trvalo dochádzajúcich detí.

4. Jedna hodina výchovnej činnosti trvá 60 minút.

5. Vychovávateľky pracujú podľa vopred schváleného rozvrhu služieb a pracovného úväzku podľa pracovnej zmluvy.

 

a)Prevádzka oddelení

ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6,00 do 7,30 a od 11,20 do 17,00 hod. Počas školských prázdnin je ŠKD v prevádzke,  ak rodičia svoje dieťa do ŠKD počas prázdnin prihlásia.

 

 

b)Denný poriadok :

ŠKD sa riadi týmto denným poriadkom :

 

 

 

6:00 – 7:30 ranné schádzanie, oddychové zamestnania, voľné hry, kreslenie

11:20– 12:10 aktívny odpočinok, oddychové zamestnania, počúvanie rozprávok, stolové hry, hry so stavebnicami, voľné kreslenie, relaxačné cvičenia, individuálne hry v klube

12:10 – 12:45 príprava na obed - hygiena, stolovanie v jedálni

12:45 – 13:40 rekreačná činnosť, pobyt vonku, športová činnosť, vychádzky, spontánne hry

13:40 – 13:50 olovrant

13:50 – 14:35 činnosti detí zamerané na esteticko-výchovnú, športovú, zdravotnú, prírodovedno-environmentálnu, pracovno-technickú, dopravnú, spoločensko-vednú oblasť výchovy

14:35 – 15:30 príprava na vyučovanie, individuálne vypracovanie domácich úloh, čítanie z čítanky a zo šlabikára, didaktické hry, práca s knihou, práca s PC

15:30 – 17:00 spojené oddelenia, individuálna činnosť, odchod zo ŠKD.

 

c) Organizácia v oddelení, v jedálni (harmonogram)

Vychovávateľky pracujú vo svojich oddeleniach podľa tematicky výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých záujmových oblastí podrobne vypracovaných na jednotlivé mesiace. Do školskej jedálne odchádzajú deti podľa dohodnutého harmonogramu. Deti ŠKD organizovane obedujú v školskej jedálni pod dohľadom vychovávateliek. Prihlasovanie  a odhlasovanie obedov zabezpečujú rodičia, čip na stravu zostáva v opatere dieťaťa. Vstup rodičov do ŠJ je zakázaný. Počas obeda vychovávateľka pomáha deťom a vedie ich ku kultúrnemu stolovaniu. Dbá na poriadok a disciplínu pri stolovaní, v prípade znečistenia podlahy alebo stolov upozorní pracovníčku ŠJ. Zabezpečí, aby bol obed vydaný deťom po odkliknutí čipom. Dbá, aby deti skonzumovali kompletný a podľa možností celý obed. Po ukončení obeda zabezpečí, aby si deti odniesli riad, zasunuli stoličky a zanechali na mieste poriadok. Zabezpečí ich organizovaný presun na miesto ďalšej činnosti.

 

d) Pobyt detí vonku

Pobyt detí vonku prebieha v dvoch častiach

a) rekreačná činnosť – pred obedom, po obede

b) ako hlavná časť výchovno-vzdelávacej činnosti (športová, zdravotná, vychádzky )

Počas pobytu vonku musí dieťa dodržiavať pokyny vychovávateľky. Pri hrách je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti. Pri vychádzkach a podujatiach mimo školy zodpovedá za bezpečnosť detí vychovávateľka.

 

e) Organizácia príležitostných a nepravidelných činností

Pri príležitostných a nepravidelných činnostiach vychovávateľky vopred oboznámia deti a rodičov s príslušnou akciou (dátum, miesto, čas odchodu a príchodu).

 

f) Pravidlá bezpečnosti v školskom klube detí

 

1. Po príchode do ŠKD si dieťa odkladá školskú tašku na určené miesto.

2. Na obed a z obeda odchádza v sprievode  vychovávateľky.

3. Pri prechode z budovy 1.-4. roč. do budovy ŠJ sa prezúva a presúva sa tak, aby nespôsobilo úraz sebe, ani spolužiakovi.

4. Pred obedom dodržiava hygienické návyky, pri obede používa príbor a správa sa kultúrne.

5. Po chodbách školy a schodoch chodí pomaly, nebehá, správa sa bezpečne.

6. Ak sa necíti dobre, alebo sa zraní, okamžite to oznámi vychovávateľke.

7. Nikdy svojvoľne neopúšťa oddelenie, v prípade odchodu, oznámi dôvod  vychovávateľke.

8. S hračkami zaobchádza tak, aby  si neublížilo a neničí ich.

9. Na vychádzkach dodržiava pokyny vychovávateľky, svojvoľne sa nevzďaľuje, zbytočne neriskujemnevhodnými hrami ( lozenie po stromoch, skákanie z vyvýšených miest, šmýkaní a guľovaní v zimnom období ap.)

10. S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracuje maximálne opatrne, pod dohľadom vychovávateľky.

11. Nesmie manipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami.

12. Pri odchode do ZUŠ, alebo na krúžok musí predložiť súhlas rodičov s presným časom odchodu a návratu.

13. Po použití WC nezabudne spláchnuť a umyť si ruky.

14. Ak rodič potrebuje, aby dieťa opustilo ŠKD skôr ako má uvedený čas odchodu na zápisnom lístku, musí predložiť vychovávateľke písomnú žiadosť .

15. Pri odchode zo školského klubu detí odloží vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto.

16. Počas výchovnej činnosti má všetky zariadenia určené na telefonovanie uložené v taške, prípadne uzamknuté v skrinke.

17. Rešpektuje všetky aktuálne platné hygienické nariadenia.

 

5) Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

- za bezpečnosť detí počas celého pobytu v klube zodpovedá vychovávateľka, na krúžku vedúci krúžku, ktorý deti osobne prevezme a odovzdá vychovávateľke .

- ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí ten vyučujúci, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.

- pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti, pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka 25 detí.

- v prípade úrazu vychovávateľka poskytne prvú pomoc, oznámi to rodičom, vedeniu školy a spíše záznam o úraze (nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané).

- deti majú mať svoje osobné veci označené pre prípad neúmyselnej výmeny, alebo odcudzenia.

- straty osobných vecí poistených detí vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi.

- z miesta podujatia môže byt dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodiča.

- ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom telefonicky rodičov.

- vychovávateľky klubu detí sú povinné priebežné monitorovať zmeny v správaní dieťaťa a v prípade oprávneného podozrenia šikanovania, alebo v prípade účasti dieťaťa na šikanovaní, ihneď riešia daný problém, informujú vedenie školy a podľa potreby zákonných zástupcov.

- ŠKD sa  ako súčasť školy riadi ŠKOLSKÝM COVID SEMAFOROM a aktuálnymi hygienickými a epidemiologickými nariadeniami určenými pre ZŠ.

6) Dochádzka detí

a) Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD . Prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne. Telefonická žiadosť nie je akceptovaná.

b) Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť, ak to nie je v žiadosti uvedené, z ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia rodičov po obede.

c) Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením,  resp. začiatkom mesiaca len písomne,  formou žiadosti o prihlásenie a žiadosti o odhlásenie dieťaťa z ŠKD.

d) Za odchod dieťaťa zo ŠKD zodpovedá službukonajúca vychovávateľka, od ktorej si rodič dieťa preberá, alebo dieťa odchádza samo v určenom čase ako má uvedené v Žiadosti o prijatie a spôsobe odchodu.

 

7) Príspevok na úhradu dieťaťa za pobyt v ŠKD

 

  1.  Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 10 € mesačne na jedno dieťa.
  2. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca raz za mesiac, a to vždy do 10. dňa v mesiaci. 
  3.  Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
  4.  Ak zákonný zástupca odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
  5.  Ak zákonný zástupca nepodá včas žiadosť o odhlásenie dieťaťa, je povinný zaplatiť poplatok za daný mesiac.
  6.  Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľka školy rozhodnúť o odpustení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD.
  7.  Úhrada poplatku za ŠKD sa uskutočňuje výhradne elektronickou formou na účet školy zverejnený prostredníctvom EduPage, sekcia poplatky.
  8. Ak zákonný zástupca neuhradí včas predpísané poplatky, ŠKD nebude akceptovať žiadosť o prijatie na nasledujúci školský rok, V prípade naplnenia kapacity ŠKD majú pri prijímaní prednosť deti z nižších ročníkov.

 Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady: 1) písomné upozornenie vychovávateľom

                                 2) písomné upozornenie riaditeľom

                                   rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z klubu.

 

8) Personálne podmienky:

Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, preukazujú odborné spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne uplatňujú pri výkone svojej práce. Ako súčasť učiteľského zboru spolupracujú a spoluutvárajú dobré pracovné prostredie. Spolupracujú s rodičmi detí, triednymi učiteľkami a vedením školy. Vychovávateľka zodpovedá za zverený inventár a kvalitu výchovnej práce. Dbá o svoj odborný rast samoštúdiom, účasťou na metodických podujatiach a školeniach. Aktívne prenáša pozitívne prvky z iných škôl a vonkajšieho prostredia do podmienok školy. Zúčastňuje sa všetkých plánovaných porád. Podľa potreby zastupuje iné vychovávateľky alebo vyučujúcich. Podľa pokynov nadriadených sa zúčastňuje prípravy a realizácie aj iných pedagogických a organizačných činností v zmysle zákonníka práce. Vychovávateľka je zodpovedná za vedenie dokumentácie dieťaťa a oddelenia.

 

9) Dokumentácia ŠKD

1. Žiadosť rodičov o prijatie dieťaťa do ŠKD

2.  Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD

3. Osobný list dieťaťa a jeho priebežná aktualizácia

4. Triedna kniha (denný záznam)

5. Rozvrh týždennej činnosti

6. Režim dňa

7. Tematický výchovno-vzdelávací plán rozdelený do mesačných plánov

8. Plán práce ŠKD

9. Plán MZ ŠKD

10. Výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného programu

11. osobný rozvrh práce vychovávateľa (úväzok)

12. Celoročné hodnotenie práce ŠKD

 

11) Záverečné ustanovenia

Nakoľko deti, ktoré navštevujú ŠKD, sú žiakmi ZŠ, platí pre nich  v plnom rozsahu školský poriadok ZŠ . Všetci zamestnanci ŠKD, deti navštevujúce ŠKD a ich zákonní zástupcovia musia byť s týmto vnútorným poriadkom ŠKD oboznámení.

 

Tento vnútorný poriadok ŠKD nadobúda účinnosť od 01.09.2022

 

 

Vypracovala: Mgr. Danka Homolíková                                                                                                                 

 

Schválila: Mgr. Katarína Hromcová, riaditeľka školy