Informácie o nás

               Vítame všetkých na našich informačných stránkach.

               

                   Dovoľte, aby sme sa Vám  predstavili.       

Náš  ŠKD je súčasťou plno organizovanej základnej školy.  Poskytujeme  výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania v priemere pre 260 detí 1.- 4. ročníka. základnej školy zaradených do nášho ŠKD. Deti sú rozdelené spravidla podľa veku do desiatich oddelení. Jednotlivé oddelenia vedú kvalifikovamé vychovávateľky.          

     Priemerný počet detí v oddeleniach je 26.  Pre potreby ŠKD máme vyčlenené účelové priestory na prízemí a prvom poschodí v budove základnej  školy  1.-4. roč. v určených triedach.

    Máme k dispozícii telocvičňu, školské ihrisko v popoludňajších hodinách a dve herne ŠKD.

    Pri práci využívame didaktické hry, dataprojektory, hračky, športové vybavenie 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD je   určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa ŠKD . Konkrétna výška príspevku  je 10 EUR mesačne.

Náš ŠKD  nie je iba  pokračovaním školského vzdelávania. Nechceme byť  iba „servisom“ pre deti.

Snažíme sa :

                   - poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu,

                   - vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie,

                   - podporovať deti k vytváraniu priateľským vzťahom s rovesníkmi,

                   - pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú,

                   - učiť deti aktívne  oddychovať,

                   - podporovať tvorivosť detí.