Činnosť v ŠKD

Práca s internetom a webovými stránkami

Internet sa uplatňuje aj vo výchovnom procese. Jeho pôsobenie na dieťa môže mať prospešné a efektívne, ale aj škodlivé účinky.

Na webových stránkach sa nachádza veľa didaktických materiálov, ktoré sa dajú začleniť do výchovného procesu. Ich cieľom je modernizácia, rozvíjanie didaktických kompetencií a  digitálnej gramotnosti detí.

 

Pravidelná činnosť

- príprava na vyučovanie

- spoločensko-vedná činnosť

- športová činnosť

- esteticko-výchovná činnosť

- pracovno-technická činnosť

- prírodovedno-environmentálna

- odpočinková činnosť

- rekreačná činnosť

 

Vzdelávacia TOV

V ŠKD prebieha príprava na vyučovanie zábavnou formou didaktických hier, súťaží a hádaniek. Do prípravy zaradzujeme čítanie, dramatizáciu, besedy, súťaže a didaktické hry v miestnosti. Na žiadosť rodičov si deti vypracovávajú aj písomné domáce úlohy.

 

Spoločenskovedná TOV

Hlavnou úlohou v ŠKD je predovšetkým vychovať naše deti  tak, aby sa vedeli orientovať v živote, poznali základy morálky, základy slušného správania a hygieny.

 

Telovýchovná  TOV

Cieľom je poskytovať deťom čo najviac pohybových aktivít, podporovať a sústavne rozvíjať ich pohyblivosť, obratnosť, postreh, rýchlosť, rozvoj sily, rovnováhy, vytrvalosti a orientácie. Do tejto činnosti zaraďujeme predovšetkým súťaže, pohybové hry, loptové hry, hry spojené s telocvičným náradím / švihadlá, obruče, tyče, kolky .../

 

Esteticko-výchovná TOV

Vo výtvarnej činnosti sa zaoberáme rôznymi námetmi, buď vzťahujúcich sa na ročné obdobia, alebo námety čisto detské, ako rozprávky, rodina, kamaráti. Deti majú radi na výtvarnej činnosti objavovanie nového, rôzne experimenty s farbami.  Pri práci využívajú rôzne materiály.

V hudobnej oblasti sa venujú nácviku detských piesní, ľudových piesní, hudobným hrám a tancom.

 

Pracovno-technická TOV

V tejto činnosti sa snažíme, aby deti získali základné a praktické pracovné schopnosti, návyky a vytvárali si pozitívny vzťah k práci a tvorivý postoj k vlastnej činnosti.

 

Prírodovedno-environmentálna TOV

           

V tejto činnosti sa snažíme pestovať kladný vzťah detí k prírode pomocou hier. Toto je možné dosiahnuť iba prostredníctvom   environmentálnej výchovy, aby sa pre nich priateľský prístup k prírode a životnému prostrediu stal samozrejmosťou. Deti učíme počúvať strom, vnímať šum tečúcej rieky,  okolitú prírodu, rozlišovať a chápať rôzne zvuky prichádzajúce z vonku, vedieť ich nakresliť.

 

Odpočinková činnosť

Odpočinková činnosť má  odstrániť únavu po dopoludňajšom sústredení detí pri vyučovaní. Náplň činnosti si určuje každé dieťa podľa svojich prianí a chutí. Zaradzujeme ju po obede. Môže mať formu odpočinku na koberci / čítanie, počúvanie rozprávok, CD, spoločenských, stolových hier/. Veľmi obľúbené je aj kreslenie na ľubovoľnú tému, alebo obkresľovanie rôznych predlôh.