Výchovný program

 

Človek sa môže stať človekom iba pomocou výchovy

ŠKD – TVOJ  DRUHÝ  DOMOV

 

 

Obsah výchovného programu:

 

Názov programu, motto

SWOT analýza

Charakteristika ŠKD

Vlastné ciele a  poslanie výchovy

Zameranie ŠKD

Stratégia výchovno-vzdelávacej činnosti

Kľúčové kompetencie

Formy výchovy a vzdelávania

Tematické oblasti výchovy

Cieľové zameranie výchovných oblastí

Výchovný plán /výchovné štandardy, výchovné osnovy/

Personálne zabezpečenie

Materiálno-technické a  priestorové podmienky

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a  ochrany zdravia pri výchove

Vnútorný systém kontroly a  hodnotenia detí

Vnútorný systém kontroly a  hodnotenia zamestnancov ŠKD

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

 

Prílohy:

Spoločné a príležitostné akcie ŠKD

Režim dňa

Vnútorný poriadok ŠKD

 

 

 

 

SWOT analýza ŠKD

 

Ciele a  poslanie výchovy a  vzdelávania v  ŠKD vychádzajú zo školského zákona a  analýzy podmienok ŠKD – SWOT analýza, na ktorej vypracovaní sa podieľali všetky vychovávateľky ŠKD. SWOT analýzu vypracovali na základe : údajov z  hodnotiacich správ, zo spätnej väzby so žiakmi, rodičmi, z  dlhodobého pozorovania a  porovnávania s  inými školskými klubmi detí.

 

Závery  SWOT analýzy ŠKD

 

Silné stránky

·         meno školy, ktorej súčasťou je ŠKD

·         škola s  regionálnou pôsobnosťou – spádové obce

·         dlhodobá tradícia

·         ústretovosť vedenia školy k  práci ŠKD

·         kvalifikovanosť vychovávateliek

·         individuálny prístup k  deťom

·         dobrá spolupráca s  rodičmi

·         aktívna spolupráca s  triednymi učiteľkami

·         využívanie k  činnosti: telocvične, umelého trávového ihriska, školského dvora,      trávnikov, klubovne ŠKD, počítačových miestnosti

·         ďalšie vzdelávania vychovávateliek

·         raňajšie schádzanie detí

·         predĺženie Režimu dňa do 17,30 hod.

 

 

Slabé stránky

·         nie sú k  dispozícií vlastné priestory – činnosť sa realizuje v  triedach

·         oddelenia ŠKD sú tvorené deťmi z  viacerých tried

·         migrácia detí počas činnosti – ZUŠ, krúžky CVČ, školy...

·         nerešpektovanie časového harmonogramu zo strany rodičov

 

 

Príležitosti

·         propagácia činnosti ŠKD na verejnosti- kultúrne vystúpenia, webová stránka ŠKD

·         sociálna služba rodičom

·         zapojenie sa do tvorby projektov

·         získať nových spolupracovníkov / sponzorov/

 

Ohrozenia

·         obmedzené materiálne zabezpečenie

·         nepriaznivý demografický vývoj

·         stúpajúca nezamestnanosť

·         znižovanie statusu pedagóga v spoločnosti

 

 

I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

 

Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Dôkazom toho je aj naša práca v školskom klube detí. Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený so žiakmi mimo vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením vychovávateliek. Táto činnosť naväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní.  Výchova v školskom klube detí je jednou z najznámejších a najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania.

Náš ŠKD  nie je iba  pokračovaním školského vzdelávania. Nechceme byť  iba „servisom“ pre deti.

 

Snažíme sa :  

      - poskytnúť deťom priestor pre oddych a  relaxáciu

- vytvoriť podmienky , aby sa deti mohli kvalitne    pripraviť na vyučovanie

- podporovať deti k  vytváraniu priateľským vzťahom s  rovesníkmi

- pomáhať deťom realizovať sa v  činnostiach, ktoré ich zaujímajú

- učiť deti aktívne   oddychovať

- podporovať tvorivosť detí

 

1.1. Veľkosť ŠKD

 

     Náš  ŠKD je súčasťou plno organizovanej základnej školy.  Poskytujeme  výchovu a  vzdelávanie, mimo vyučovania pre 254 detí 1.- 4. ročníka.        základnej školy zaradených do nášho ŠKD. Kapacita ŠKD je250 detí. Celkove je v  ŠKD  10 oddelení.           

     Priemerný počet detí v  oddeleniach je 25. ŠKD je umiestnený na prvom poschodí, v budove ročníkov 1.- 4. Pre potreby ŠKD máme vyčlenené        triedy a  herňu v  budove 1.- 4. ročníkov.

 

     Máme k  dispozícii  telocvičňu  na 1 hodinu 3x týždenne,  školské  ihrisko v popoludňajších hodinách 4 x týždenne.

  

 

       Na dobrej úrovni máme najmä didaktické hry, hračky, športové vybavenie.    

       Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD je   určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa ŠKD        Konkrétna výška príspevku  je uvedená v  rozhodnutí  riaditeľa  ŠKD na príslušný školský rok.

 

1.2.Charakteristika detí 

 

       V  ŠKD sú deti základnej školy Bytča, Ulica mieru 1235. 

       Deti do ŠKD  prijímame na nasledujúci školský rok  do 10.septembra. V  prípade potreby a  voľnej  kapacity aj počas školského roka.

 

 

 

1.3. Dlhodobé projekty, programy

 

       Realizujeme preventívne výchovné programy, ktorých  obsah je každoročne stanovený v  pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR.

       Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí a  vystúpení školy pre rodičov, na vianočné príležitosti, realizujeme športové súťaže,          zapájame sa do  výtvarných a cyklistických súťaží, podporujeme čitateľskú gramotnosť formou kvízov a  návštevami mestskej knižnice.

 

 

1.4. Spolupráca  s  rodičmi, zákonnými zástupcami detí  a inými subjektmi

 

       Spolupracujeme  s  rodičmi detí. Podieľame sa na  príprave kultúrneho  programu  pre  rodičov. 

       Ďalšími subjektmi s  ktorými spolupracujeme  sú : základná škola, centrum voľného času, ŠKD na ZŠ Lániho, Policajný zbor v  Bytči.

 

 

 

 

2. VLASTNÉ CIELE A  POSLANIE  VÝCHOVY

 

       Budeme realizovať prostredníctvom výchovného programu „ ŠKD –TVOJ  DRUHÝ  DOMOV“. Názov aj motto programu vystihuje význam,              ktorý prisudzujeme hodnote  práce v  školskom klube.

 

2.1. Charakteristika výchovného programu

 

       Našimi  prioritnými cieľmi  výchovy a  vzdelávania mimo vyučovania  je umožniť každému        dieťaťu  zaradenému v ŠKD:

 

1. Rozvíjať svoju osobnosť a  zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky:

      a/ nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD  

      b/ samostatnou prípravou na vyučovanie 

      c/ rozvíjaním kľúčových kompetencií  v  čase mimo vyučovania a  v  čase školských  

         prázdnin podľa výchovného programu ŠKD:

 

2.                 Získavať vzťah k  celoživotnému vzdelávaniu

3.                 Rozvíjať individuálne záujmy a  potreby

4.                 Rozvíjať kompetencie k  zmysluplnému tráveniu voľného času

5.                 Rozvíjať komunikačných kompetencií

6.                 Rozvíjať sociálne kompetencie

7.                 Rozvíjať občianske kompetencie

8.                 Rozvíjať kultúrne kompetencie

9.                 Rozvíjať talent a  špecifické osobnostné  schopnosti

 

Konkrétnejšie ciele sú rozpracované v  jednotlivých tematických oblastiach výchovy a  v pláne      výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský  rok.

 

 

 

2.2. Zameranie  ŠKD

 

  V  našom ŠKD obohacujeme  výchovu a  vzdelávanie o  regionálne prvky, o  objavovanie a  skúmanie pamätihodností, flóry a  fauny  v  regióne.    Individuálne záujmy a  schopnosti detí  rozvíjame  záujmovou činnosťou v  oblastiach: turistickej, športovej, hudobno-tanečnej, šachu, šikovné ruky, prírodovednej  a tvorivých dielňach. Organizujeme na  základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa pobyty detí v  prírode, výlety a exkurzie.

     Výchovný program nášho  ŠKD vychádza zo všeobecných cieľov  a  princípov výchovy a vzdelávania (zákon 245/2008), z  kľúčových kompetencií  žiaka základnej školy , a    z  vlastnej koncepcie .

     Vo výchove a  vzdelávaní kladieme dôraz na   celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, permanentnú

 

humanizáciu výchovy, na rozvoj kľúčových kompetencií vedomostí, zručností a   schopností  detí získaných  na vzdelávaní v  základnej škole.

 

    Preferujeme, rozvoj samostatnosti a  zodpovednosti za prípravu  na vyučovanie a za svoje konanie , aktívne využívania voľného času a  zmysluplný rozvoj osobnosti .

 

     Režim dňa v  ŠKD zohľadňuje  striedanie činností, pričom rešpektuje najmä potrebu  žiakov na oddych, relaxáciu , osobnostný rozvoj, uspokojovanie záujmov a  pokoj  pri písaní školských úloh.

 

         Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti chceme ďalej zvyšovať:

 

b)                 Zlepšením materiálnych a  priestorových  podmienok na realizovanie špecifickej záujmovej činnosti

c)                 Orientovaním  ďalšieho  vzdelávanie vychovávateľov na problematiku  ochrany detských a ľudských práv a   predchádzanie všetkým formám diskriminácie a  intolerancie.

 

 

2.3. Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

    Naše pedagogické stratégie  smerujú k  rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k  utváraniu nových kompetencií dieťaťa .

    Preferujeme  individuálny prístup, uplatňovanie  zážitkových aktivizujúcich metód a  foriem práce, aplikovanie humanistickej výchovy (partnerský vzťah ku dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa), využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa, spolupráca s  vyučujúcimi, kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií uplatňujeme tieto pedagogické stratégie :

 

 

 

Kľúčové kompetencie dieťaťa

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Kompetencie učiť sa učiť

 

 

 

 

 

 

-     povzbudzujeme zvedavosť a  záujem detí o  nové informácie

-     brainstormingom umožňujeme deťom vyjadriť a realizovať ich vlastné a  vhodné nápady

-     prostredníctvom hier a  dramatizácie  a vedieme deti k  seba hodnoteniu    

-     motivujeme deti k  účasti na vedomostných súťažiach

-     humanistickým hodnotením vytvárame podmienky preto , aby deti mohli zažívať úspech

-     didaktickými hrami motivujeme deti riešiť nové, neznáme úlohy a  situácie

-     podporujeme projektové učenie

 

Komunikačné

kompetencie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-     povzbudzujme deti ku vhodnej komunikácii so  spolužiakmi,  

      vychovávateľmi a  inými ľuďmi v  ŠKD aj mimo ŠKD

-     individuálnym prístupom podporujeme deti pri primeranom  využívaní všetkých dostupných foriem komunikácie

-     vysvetľujeme deťom význam   otvorenej kultúrnej komunikácie 

-     v  diskusii a v rozhovore vytvárame podmienky pre prezentáciu a obhajobu osobných názorov ( hádka )

-     povzbudzujeme kritické myslenie detí

-     subsidiaritou pomáhame deťom   samostatne riešiť jednoduché konflikty

-     zážitkovou výchovou trénujeme deti trpezlivo a aktívne počúvať, prijímať a  dávať spätnú väzbu

-     povzbudzujeme priateľské vzťahy v  oddelení aj medzi oddeleniami v  ŠKD

 

Pracovné kompetencie

 

 

 

 

 

 

 

 

-     motivujeme deti k  samostatnosti a  zodpovednosti za prípravu na vyučovanie

-     humanistickým hodnotením pomáhame deťom uvedomiť  si svoje ďalšie  rozvojové  možnosti

-     realizujeme pracovné činnosti v  ktorých si deti môžu osvojiť alebo rozvinúť jednoduché manuálne zručnosti potrebné pre praktický život

-     ponúkame deťom rôznorodé a  zaujímavé hry a   výchovno- vzdelávacie činnosti a  záujmové činnosti

-     vysvetľujeme deťom základy používania IKT

 

Sociálne kompetencie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-     individuálnym prístupom vedieme deti k  rešpektovaniu školského  poriadku

-     v  hrách vytvárame situácie v  ktorých sa deti učia pomáhať si navzájom

-     dramatizáciou a  hrami vytvárame situácie v  ktorých si deti rozvíjajú základy emocionálnej inteligencie: (sebavedomie, seba riadenie, seba motivácia )

-     povzbudzujeme detí k efektívnej spolupráci  v  oddelení aj v  ŠKD

-     vysvetľujeme deťom znaky šikanovania, zneužívania, týrania a spôsoby  brániť sa proti nemu

-     individuálnym prístupom podporujeme autonómiu každého dieťaťa v  skupine a učíme deti rešpektovať  úlohy skupiny

-     v  hrách učíme deti základom empatie

-     v  spoločných podujatiach, súťažiach, hrách vytvárame  situácie , ktoré dieťa učia  tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy (spoločné riešenie problémov)

-     trénujeme  deti vypočuť si odlišné názory

-     povzbudzujeme deti zdravo žiť

-     príkladmi, besedou s  rodičmi a  rozhovorom učíme deti vážiť si prácu iných

 

Občianske kompetencie

 

 

-     čítaním príbehu, sledovaním filmu , diskusiou  pomáhame deťom orientovať sa v  základných humanistických hodnotách (pravda, zodpovednosť, tolerancia, spolupráca )

-     povzbudzujme deti k participácii na vytváraní spoločných pravidiel v oddelení  a  na  živote v  oddelení a  v  ŠKD

-     v  hrách a vysvetľovaním učíme dieťa poznať a  domáhať sa svojich práv kultúrnou formou

-     rozhovorom , diskusiou, vychádzkami, exkurziami vedieme  deti k  prirodzenej hrdosti na kultúrne a  historické pamiatky,  zvyky a tradície

-     vysvetľujeme deťom význam spolužitia s  inými kultúrami

-    v  hrách vytvárame také situácie, ktoré deťom umožnia učiť sa rešpektovať názory ostatných ľudí

-     vysvetľovaním, besedou s  odborníkom, spoločným projektom vedieme deti k  šetreniu energiami, potravinami, k  triedeniu odpadu a  ochrane životného prostredia

 

Kultúrne kompetencie

 

-     povzbudzujeme a  motivujme deti  k prezentácii kultúrnych prejavov v  styku s  ostatnými ľuďmi

-     vysvetľujeme deťom základné zásady spoločenskej  etikety,   aktivizujeme a  trénujeme  ich k  aplikácii v ich   každodennom živote

-     vysvetľujeme deťom   rozdiel medzi vulgárnym a  kultúrnym správaním sa

-     vychádzkami, kreslením, maľovaním, diskusiou povzbudzujeme deti hľadať krásu v  bežných každodenných veciach okolo neho

-     ukážkami, čítaním, sledovaním videa, diskusiou poskytujeme deťom informácie o  iných kultúrach a   kultúrnych tradíciách a  náboženstvách,; vedieme deti k  náboženskej tolerancii

-     motivujeme a  povzbudzujeme deti k spolupráci na pripravovaní kultúrneho podujatia v  skupine, v ŠKD

-     motivujeme detí   k aktívnemu vytváraniu kultúrneho prostredia

-     realizujeme tvorivé dielne, v  ktorých deti môžu prezentovať originálne nápady návrhy a  postupy

 

 

  Dosahovanie stanovených cieľov budeme zabezpečovať   individuálnym prístupom , preferovaním zážitkových metód a  foriem práce, aplikovaním humanistickej výchovy, úzkou spoluprácou s  vyučujúcimi, s rodinou dieťaťa a  vytváraním pozitívnej emocionálnej klímy v  oddelení a  v  ŠKD.

 

 

3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE DIEŤAŤA  ŠKOLSKÉHO   KLUBU DETÍ

 

 

    Výchovou a  vzdelávaním mimo vyučovania v  nadväznosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy primárneho  vzdelávania umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho vedomostí, záujmov, základov spôsobilostí, zručností, postojov a  hodnôt. Podporujeme vytváranie vzťahu k  celoživotnému vzdelávaniu a  k  aktívnemu tráveniu voľného času. Posilňujeme jeho úctu k  rodičom. Učíme ho úcte k  ľudským právam a  základným slobodám, k  porozumeniu a  znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a  národným hodnotám a  tradíciám štátu.

 

 

    Kľúčové kompetencie sa v  procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjajú  a  navzájom prelínajú v  jednotlivých tematických  oblastiach výchovy. Dieťa ich  rozvíja   účasťou  na  záujmovej činnosti a  účasťou  na  výchovno-vzdelávacích aktivitách. Kľúčové kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti  a  celkového  výchovno-vzdelávacieho procesu v  ŠKD.

 

    Kľúčové kompetencie chápeme ako ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a  postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v  ŠKD.

 

    Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho individuálnym  osobnostným možnostiam a  dĺžke pobytu v ŠKD:

 

3.1.1.KOMPTENCIA UČIŤ SA UČIŤ

 

      - rieši nové, neznáme úlohy a situácie

      - zúčastňuje sa  vedomostných súťažiach

      - kriticky zhodnotí svoje výkony

      - prejavuje záujem o  nové informácie

 

3.1.2.KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE

   

      - vyjadruje vhodne zvolené slová a vety

      - reč vie dopĺňať vhodnou gestikulácoiu

      - zrozumiteľne  vyjadruje a  obhajuje  svoj názor

      - vypočuje si opačný názor

      - rozvíja si komunikačné schopnosti v  oblasti moderných IKT

      - prijíma spätnú väzbu

 

3.1.3.SOCIÁLNE KOMPETENCIE

 

- vlastným postupom rieši jednoduché konflikty

- pomenuje svoje potreby, city a pocity

- presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti

- rešpektuje úlohy skupiny

- efektívne spolupracuje v  skupine

- uvedomuje si potreby žiakov a  osôb so zdravotným znevýhodnením

- uvedomuje si  potreby ostatných žiakov

–      zvládne jednoduché stresové situácie

 

 

3.1.4.PRACOVNÉ KOMPETENCIE

 

- prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh

- plánuje a  hodnotí svoje činnosti

- prijíma nové informácie a  poznatky

- dokončí prácu

- kultivuje svoju vytrvalosť

- plní si povinností

- ovláda jednoduché manuálne zručnosti a  samoobslužné činnosti potrebné pre praktický      život

- rozvíja manuálne zručnosti

 

3.1.5.OBČIANSKE KOMPETENCIE

 

- uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a  slobôd iných osôb

- uvedomuje si potrebu prijatia  zodpovednosti za svoje správanie

- je otvorený  primeranému participovaniu na živote v  oddelení

- prejavuje úctu k  rodičom  a k  starším osobám

 

3.1.6.KULTÚRNE KOMPETENCIE

 

- pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu

- rozlišuje  kultúrne a  nekultúrne správanie

- rešpektuje iné kultúry a zvyky

- prijíma kultúrne podnety

- je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine

- ovláda základy kultúrneho správania / pozdrav, podanie ruky.../

- kultivuje svoj talent

 

 

 

4. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

    Dochádzka dieťaťa do ŠKD je pravidelná alebo nepravidelná, počas plnenia povinnej školskej  dochádzky v  primárnom vzdelávaní základnej školy.

    Výchovu mimo vyučovania  v  ŠKD  uskutočňujeme  poldennou formou týždenného , zvyčajne  štvorročného výchovno-vzdelávacieho pôsobenia v  čase pred a  po pobyte dieťaťa na vzdelávaní v  škole v  oddelení ŠKD, v  ktorom  je najviac 27  detí.

    Výchovu mimo vyučovania  realizujeme pravidelnými, priebežnými a  príležitostnými činnosťami v oddelení ,  alebo v  rámci ŠKD:

    - v  príprave na vyučovanie a  vzdelávacej činnosti

    - záujmovej činnosti

    - oddychovej a  relaxačnej činnosti

    - výchovno-vzdelávacej činnosti  podľa výchovného programu

Vychovávateľky uplatňujú  predovšetkým zážitkové, aktivizujúce   a  motivačné  metódy a formy  práce, spolupracujú s  rodinou dieťaťa a  s  pedagogickými zamestnancami školy.  Vo výchovno-vzdelávacej činnosti preferujú oddychové, rekreačné,  záujmové činnosti a  zážitkové vzdelávanie.

Základnou organizačnou formou výchovy a  vzdelávania v  ŠKD je individuálna alebo  skupinová výchovno-vzdelávacia aktivita v  oddelení ŠKD.         

 

5.  TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY

      Výchovu a  vzdelávanie mimo vyučovania  realizujeme v  týchto výchovných oblastiach:

     - vzdelávacia

     - spoločensko-vedná 

     - pracovno-technická

     - prírodovedno-environmentálna

     - esteticko-výchovná  ( výtvarná, hudobná, literárno-dramatická )

     - telovýchovná ( športové, turistické, zdravotné)

  Tematické oblasti v  sebe zároveň obsahujú ďalšie  oblasti výchovy najmä:, rozumovú,  mravnú,  ekologickú , telesnú výchovu a  výchovu k  rodičovstvu, dopravnú.        

    Výchovno-vzdelávací proces realizujeme tak, že obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností  aplikujeme integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v  záujmovej činnosti  naraz, čo nám umožňuje efektívne a  komplexne rozvíjať osobnosť detí. Preferujeme prepojenosť jednotlivých oblastí výchovy najmä pri   rozvoji  osobnosti dieťaťa v  oblasti jeho samostatnosti , spolupráce, komunikácie a  uspokojovania individuálnych záujmov .

    Kľúčové kompetencie a  osobnosť dieťaťa rozvíjame prostredníctvom  realizácie nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie budeme  dosahovať  realizovaním nižších ,  špecializovanejších a  konkrétnejších  cieľov v  jednotlivých výchovných oblastiach a aktivitách .

    Konkrétne špecializované ciele uvádzame v   pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský  rok.

 

 

5.1.1. VZDELÁVACIA OBLASŤ

 

          Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

        - rozvíjať autonómnosť v  príprave  na vyučovanie

        - rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

        - získavať nové poznatky a  informácie z  rôznych zdrojov

        - získavať vzťah k  celoživotnému vzdelávaniu

 

 5.1.2 SPOLOČENSKO – VEDNÁ OBLASŤ

        Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     - spolurozhodovať o  živote v skupine

     - rozvíjať základy zručností seba hodnotenia, seba riadenia ,  seba motivácie a  empatie

     - prejavovať  úctu k  rodičom , starším osobám

     - prejavovať ohľaduplnosť k  osobám so zdravotným postihnutím

     - pochopiť význam   dodržiavania ľudských práv a  základných slobôd

     - posilniť základy hrdosti k  národnej a  štátnej príslušnosti

     - kultivovať  kultúrne návyky a  vyjadrovanie sa

     - vyjadrovať svoj názor

     - vedieť vypočuť opačný názor

     - využívať všetky dostupné formy komunikácie

     - rozlíšiť kultúrne  a  nekultúrne prejavy v  správaní sa

     - vedieť samostatne  a  kriticky  riešiť jednoduché  konflikty

     - poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

 

5.1.3.PRACOVNO – TECHNICKÁ OBLASŤ

         Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

      - vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele

      - rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

      - vedieť    spolupracovať so skupinou

      - rozvíjať základy  manuálnych a  technických  zručností

      - získavať základy zručností potrebných  pre praktický život

      - získať základné zručnosti v  tvorbe jednoduchých projektov

 

5.1.4.PRÍRODOVEDNO – ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

         Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

       - pochopiť základné princípy  ochrany životného prostredia

       - rozvíjať  zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

 

 5.1.5.ESTETICKO – VÝCHOVNÁ OBLASŤ

          Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 -  posilniť úctu  ku kultúrnym  hodnotám v blízkom okolí

        - rozvíjať základy vzťahu  ku klasickému umeniu

        - rozvíjať  talent a  špecifické schopnosti

        - rozvíjať základy tvorivých schopností  a zručností

        - prejavovať pozitívny vzťah   k  jednoduchej estetickej úprave prostredia

        - podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v  oddelení

        - objavovať krásu v  bežnom živote

 

5.1.6.TELOVÝCHOVNÁ OBLASŤ

         Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

       - kultivovať základné  hygienické návyky

       - rozvíjať schopnosť  relaxovať pravidelným cvičením a  pohybom

       - pochopiť škodlivosť fajčenia  alkoholu a  iných drog

       - pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

       - pochopiť význam dodržiavania  základných zásad zdravej výživy

       - poznať základné princípy zdravého životného štýlu

       - rozvíjať športový talent a  schopnosti

 

 

6. VÝCHOVNÝ PLÁN

 

Názvy tematických oblastí výchovy

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých         ročníkoch

 

 

I.ročník

II.ročnk

III.ročník

IV.ročník

Vzdelávacia oblasť

155

155

155

155

Spoločensko-vedná oblasť

37

37

37

37

Pracovno-technická oblasť

38

38

38

38

Telovýchovná oblasť

38

38

38

38

Esteticko-výchovná  oblasť

38

38

38

38

Prírodovedno-environmen. oblasť

36

36

36

36

 

Vychovávateľky projektujú VVČ tak, aby sa v  priebehu dňa striedal odpočinok a  relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými a  výchovno-vzdelávacími aktivitami.

Vychovávateľky projektujú činnosti tak, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali  schopnosti všetkých detí.

  

 

 

Tematické oblastí výchovy

Názov tematických oblastí výchovy

Počet jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností v  jednotlivých oddeleniach ŠKD

 

 

I.

oddel.

 

II.

oddel.

III.

oddel.

IV.

oddel.

V.

oddel.

VI.

oddel.

VII.

oddel.

VIII.

oddel.

IX.

oddel.

 

X.

oddel.

1. Spoločensko-vedná

                  oblasť

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

2.Pracovno-technická

                   oblasť

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

3.Telových.,šport.,zdravotná     oblasť

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

4.Esteticko-výchovná

oblasť

38

38

38

38

38

38

38

38

38

  38

5.Prírodovedno-environment.

                   oblasť

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

6.Vzdelávacia oblasť

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

 

·         realizácia vzdelávacej oblasti (príprava na vyučovanie) - denne

·         realizácia ostatných výchovných činností – 1x za týždeň

 

7. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

 

Pre počet prijatých detí potrebujeme desať vychovávateliek. Pedagogický zbor má deväť vychovávateliek  ( vrátane vedúcej vychovávateľky) a  jednu učiteľku roč. 1.-4 na krátený úväzok. Požadovaným  vzdelaním pre výkon funkcie vychovávateľ v ŠKD je stredná pedagogická škola alebo vysokoškolské vzdelanie  I. alebo II stupňa (najmä odbor  vychovávateľstvo a príbuzné pedagogické vedy). 100 % vychovávateliek spĺňa kvalifikačné a  odborné predpoklady, z  toho päť má stredoškolské vzdelanie, päť vysokoškolské pedag. vzdelanie.  Vychovávateľky sa príležitostne  zúčastňujú ďalšieho vzdelávanie a sebavzdelávania zameraného  na inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu a  využívanie zážitkových  metód práce.

    Vychovávateľky ovládajú špecifické zručnosti ako: tvorivá dramatika, trénerstvo kolektívnych športov a hra na hudobný nástroj. Každoročne sa podieľajú na príprave vystúpení detí na celoškolské kultúrne a  športové podujatia. Časť úväzku výchovnej činnosti si dopĺňajú vyučovacou činnosťou v  škole.

 

Skladba výchovných oddelení

Výchovné oddelenie

Vychovávateľka

Ročník

Pridelená vých. miest.

I.  oddelenie

    p. vych. Truchlá

III.B, I.C

 1. poschodie I.C trieda

II. oddelenie

    p. vych. Šefarová

II.B,IV.C

 1. poschodie I.D trieda

III. oddelenie

    p. vych. Bučová

II.A, III.D, IV.B,IV.A

 1. poschodie I.B trieda

IV. oddelenie

    p. vych. Šmahajová

II.E,  I.A

 1. poschodie I.A trieda

V.  oddelenie

    p. vych. Mgr. Skatuloková

 II.D,  IV.D

 2. poschodie II.D trieda

VI. oddelenie

    p. vych. Mgr. Homolíková

II.C,III.C, IV.E

 2. poschodie IV.D trieda

VII. oddelenie

    p. vych. Mgr.Michálková

I.B, IV.D

 1. poschodie II.E trieda

VIII. oddelenie

    p. vych. Mgr. Mináriková

dochádzajúce

 prízemie Herňa ŠKD

IX. oddelenie

    p. vych. Mgr. Holubcová

dochádzajúce

 prízemie Herňa ŠKD

X.       oddelenie

    p. vych. Mgr. Smetanová

  III.A,I.D,III.C    

 1. poschodie II.C trieda

 

 

 

8. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A  PRIESTOROVÉ PODMIENKY

 

ŠKD  má pre svoju činnosť svetlé a čisté priestory. Na estetickom vzhľade a  výzdobe priestorov sa  podieľajú vychovávateľky a  deti ŠKD.

    Na odpočinkové činnosti využívame    molitanové koberce.

    Deti majú dobré podmienky na oddych a  relaxáciu.

    Priestory  pre nerušenú prípravu detí na vyučovanie a realizáciu záujmovej činnosti sú dostatočné.   Technické podmienky máme tiež dobré. Máme k dispozícií  počítače, kopírovací stroj, tlačiareň,  televízor,  video, DVD prehrávač, dva magnetofóny. 5x  týždenne máme prístup s deťmi ŠKD do počítačovej učebne. Postupne  chceme technické vybavenia  zabezpečiť  tak, aby  malo každé oddelenie k  dispozícii aspoň jeden počítač, DVD prehrávač, jedno multifunkčné zariadenia k  počítaču.

    Pre pohybové aktivity môžu deti využívať vonkajší športový areál a  telocvičňu v  priestoroch školy.

    Vedomosti , schopnosti a  zručnosti si deti rozvíjajú prípravou na vyučovanie ,  a činnosťou vo  výchovno-vzdelávacích a  oddychových   aktivitách .

    Praktické zručnosti a  schopnosti si môžu deti osvojovať a rozvíjať záujmovou činnosťou.

    ŠKD má vyhovujúce hygienické podmienky. Máme šatne na preobúvanie, na   odkladanie obuvi a  šatstva a  sociálne zariadenia pri oddeleniach. V  každom oddelení je umývadlo s  pitnou vodou. Deti obedujú v  jedálni pod dohľadom vychovávateliek. Režim dňa zohľadňuje právo detí na odpočinok , relaxáciu , nerušenú prípravu na vyučovanie a  na záujmovú činnosť.

     Vychovávateľky majú  zborovňu.

    Materiálne vybavenie pre výchovno-vzdelávaciu  činnosť je nedostatočné najmä pre                               nedostatočné finančné zabezpečenie.

    ŠKD má bezbariérový prístup.

 

 9. PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI

     VÝCHOVE

 

    Bezpečnosť a  ochranu zdravia pri výchove zabezpečujeme základným poučením  detí o  bezpečnosti a  ochrane zdravia pri práci v  škole, v  ŠKD na ihrisku v  telocvični a  na vychádzkach, ktoré realizujú vychovávateľky pri nástupe detí do ŠKD a  neskôr  im ho permanentne pripomínajú.

    V  ŠKD je zabezpečená nepretržitá starostlivosť a  dohľad na  deti pred vyučovaním a  po vyučovaní. Osvetlenie tried je dostatočné.      

    Vykurovanie  priestorov je dostatočné, nakoľko značný únik tepla bol odstránený výmenou nedoliehajúcich okien za plastové. Vetranie miestností je dostatočné.

    Priestory ŠKD sú vybavené primeraným  sedacím a  pracovným nábytkom. Deti majú celodenný prístup k  pitnej vode.

    Čistota a  hygiena prostredia je na dobrej úrovni. Na veľmi dobrej úrovni máme sociálne zariadenia, ktoré boli   zmodernizované..

     Vybavenie ŠKD je nedostatočné najmä :

nedostatok účelových priestorov pre relaxáciu a  odpočinok detí. Prostredie školských tried  nevytvára vhodnú klímu pre relaxáciu,  oddych detí a  zážitkovú výchovu a vzdelávanie

vybavenie pre esteticko-výchovnú činnosť / hudobná a dramatická /.

     V  prípade úrazu máme  dobrú dostupnosť prvej pomoci. Telefónne čísla rodičov detí máme uvedené v  žiadostiach o prijatie detí do ŠKD. Lekárnička I. pomoci je umiestnená v  zborovni. Máme k dispozícií školský pracovný mobil / v prípade úrazu, alebo potreby spojenia s rodičmi detí ŠKD/, ktorý je v III. oddelení u vedúcej vychovávateľky. Všetky vychovávateľky absolvovali školenie prevej pomoci. V  ŠKD a  v škole platí písomný zákaz fajčenia vo všetkých objektoch.

Pravidelnosť kontrol BOZP v ŠKD a  odstraňovanie ich nedostatkov zabezpečuje riaditeľ  školy externým bezpečnostným a požiarnym technikom.

    

 

  10. VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA  DETÍ

 

Pri  hodnotení dieťaťa budeme  sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov v  jednotlivých oblastiach  výchovy ( kompetencie žiaka).

V hodnotení dieťaťa   rešpektujeme   zmeny  v  jeho osobnostnom vývoji ( otvorenosť hodnotenia ) a  právo dieťaťa  na omyl . Dieťa  učíme seba hodnoteniu.

Pri  hodnotení detí uplatňujeme tieto indikátory:

         1.      Školský/vnútorný/ poriadok ŠKD v ktorom sme po dohode s   rodičmi a vychovávateľmi určili pravidlá správania sa detí v  ŠKD, ich                           práva a povinnosti .

         2.      Pravidlá spolužitia v oddelení, ktoré si spoločne určuje vychovávateľka s  deťmi.

         3.      Úroveň schopností a  zručností dieťaťa.

Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, rozhovoru , aktivizácie  a  úzkej spolupráce s  rodičmi detí .

Výsledky hodnotenia detí evidujeme v  osobnom spise dieťaťa, rešpektujeme právo dieťaťa na omyl.

Nástroje hodnotenia:

1.                 Spätná väzba od rodičov

2.                 Spätná väzba od učiteľov  

3.                 Pozorovanie detí pri činnosti