Oznamy pre rodičov

Vážení rodičia, 

v stredu12.10.2018 od 13,30 hod. do 15,00 hod. / v prípade priaznivého počasia/, v rámci ŠKD uskutočníme turistickú vychádzku na Ostrý vrch. Prosíme rodičov, aby svoje deti primerane obliekli a obuli. 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodičia,

Dňa 28. 09.2018 /piatok/ o 13,30 hod. v kongresovej sále ZŠ sa uskutoční pre deti ŠKD divadelné predstavenie „ Martinko Klingáčik“ v podaní profesionálnych hercov z Prešova. Vstupné je 2€. Poplatok je potrebné uhradiť do 26. septembra 2018. Deti ktoré sa divadelného prestavenia nezúčastnia, zostanú v herni ŠKD pri určenej pani vychovávateľke.

 _________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                          

Vážení rodičia,

z rozhodnutia riaditeľstva školy, bude dňa 5. 4. 2018 / štvrtok/ z organizačných dôvodov ŠKD v prevádzke  do 14,00 hod. 

Za pochopenie ďakujeme. 

____________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodičia,

dňa 9. a 10. apríla 2018 sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka spoločne so zápisom do ŠKD.

Milí rodičia, ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2018/2019 navštevovalo ŠKD, vypíšte prosím žiadosť o prijatie, ktorú obdržíte pri zápise dieťaťa do 1. ročníka.

Tešíme sa na Vás a Vaše deti.

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodičia.

Počas zimných  prázdnin od 22.12. 2017 / piatok/ do 8. 1. 2018 nebude školský klub detí v prevádzke.

Prevádzka ŠKD bude dňa 8. 1. 2018 / pondelok/ od 6,00 hod.

__________________________________________________________________________________________________________________
 

Vážení rodičia,

Dňa 20. 12. 2017 /streda/  od 12,30 hod. do 14,00 hod. pre deti ŠKD roč. 1.-2. a od 14,00 do 15,30 hod. pre 3.-4. roč. v Kultúrnom dome Bytča sa uskutoční  filmové predstavenie“ BABY  ŠEF“. Vstupné je 2€. Poplatok je potrebné uhradiť do 18. decembra 2017. Deti, ktoré sa filmového prestavenia nezúčastnia, zostanú v herni  ŠKD pri určenej pani  vychovávateľke.

 

ŠKD – OZNAM pre rodičov

 

 1. Poplatok za ŠKD je 5 € mesačne. Platí sa vždy za dva mesiace dopredu/ t.j. 10 €/ najneskôr do 8. dňa v príslušnom mesiaci (v mesiacoch 9, 11,01,03,05).                                                                                                                                                
 2. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z klubu.                                                                  
 3. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD, prípadne odhlášku si rodič vyzdvihne v ŠK.
 • a)  Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
b) Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa  môže byť, ak to nie je v žiadosti
                  uvedené, z ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia rodičov po obede. 
              c) Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením
                  mesiaca len písomne, a to formou žiadosti o prihlásenie a žiadosti o odhlásenie.
              d) Za odchod dieťaťa zo ŠKD zodpovedá službukonajúci vychovávateľ, ktorý odovzdá dieťa do rúk
                  rodičom, alebo dieťa odchádza samo v určenom čase ako má uvedené v Žiadosti o prijatie.       
4.   Dieťa navštevujúce ŠKD sa nemusí stravovať v školskej jedálni.
5. Deti, ktoré sa stravujú, obedujú pod dozorom vychovávateľky.
6. Pri ochorení dieťaťa, ktoré navštevuje ŠKD, si rodič odhlasuje a znova prihlasuje dieťa na obedy sám.
7. Dieťa môže ŠKD opustiť len v čase uvedenom na zápisnom lístku. V prípade odchodu v inom čase si musí rodič dieťa vyzdvihnúť osobne.
8. Dochádzajúce deti navštevujúce ŠKD odvádza k autobusu každý deň vychovávateľka.
9. Deti si prinesú na športovú a rekreačnú činnosť náhradné oblečenie, ktoré budú mať v skrinke.
10. Dieťa si píše domáce úlohy v ŠKD len so súhlasom rodičov.
 • b) Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť, ak to nie je v žiadosť o uvedené, z ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia rodičov po obede.
 • c) Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca len písomne, a to formou žiadosti o prihlásenie a žiadosti o odhlásenie.
 • d) Za odchod dieťaťa zo ŠKD zodpovedá službukonajúci vychovávateľ, ktorý odovzdá dieťa do rúk rodičom, alebo dieťa odchádza samo v určenom čase ako má uvedené v Žiadosti o prijatie.       
 1. Dieťa navštevujúce ŠKD sa nemusí stravovať v školskej jedálni.
 2. Deti, ktoré sa stravujú, obedujú pod dozorom vychovávateľky.
 3. Pri ochorení dieťaťa, ktoré navštevuje ŠKD, si rodič odhlasuje a znova prihlasuje dieťa na obedy sám.
 4. Dieťa môže ŠKD opustiť len v čase uvedenom na zápisnom lístku. V prípade odchodu v inom čase si musí rodič dieťa vyzdvihnúť osobne.
 5. Dochádzajúce deti navštevujúce ŠKD odvádza k autobusu každý deň vychovávateľka.
 6. Deti si prinesú na športovú a rekreačnú činnosť náhradné oblečenie, ktoré budú mať v skrinku.
 7. Dieťa si píše domáce úlohy v ŠKD len so súhlasom rodičov.
 

           

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodičia.

Dňa 30. 06. 2017 / piatok/ bude ŠKD v prevádzke do 14,00 hod. Obed v ŠJ bude od 10,00 hod. do 11,00hod. 

 

________________________________________________________________________________________________________________  Vážení rodičia.

Dňa 28. 06. 2017 /streda/ o 12,30 hod. v Kultúrnom dome Bytča sa uskutoční pre deti ŠKD filmové predstavenie“ Spievaj“. Vstupné je 2€.  Poplatok je potrebné uhradiť do  23. júna 2017. Deti, ktoré sa filmového prestavenia nezúčastnia, zostanú v herni  ŠKD pri určenej pani  vychovávateľke. Návrat do ŠKD  je o 14,15 hod.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vážení rodičia.

Ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2017/2018 navštevovalo ŠKD, vypíšte prosím žiadosť o prijatie, ktorú obdržíte prostredníctvom Vášho dieťaťa, alebo u p. vychovávateliek. Žiadosť je potrebné odovzdať v ŠKD do 05. 05. 2017.

____________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodičia.

ŠKD počas jarných prázdnin / od 27. 02. 2017 do 03. 03. 2017/ nebude v prevádzke z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených detí na otvorenie aspoň jedného oddelenia.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vážení rodičia.

Počas zimných  prázdnin od 23.12. 2016 / piatok/ do 9. 1. 2017 nebude školský klub detí v prevádzke.

Prevádzka ŠKD bude dňa 9. 1. 2017 / pondelok/ od 6,00 hod.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodičia,

Dňa 24. 11. 2016 /štvrtok/ o 14,00 hod. v Kultúrnom dome Bytča sa uskutoční pre deti ŠKD filmové predstavenie“ SNOOPY A CHARLIE BROWN“. Vstupné je 2€. Poplatok je potrebné uhradiť do  21. novembra  2016. Deti, ktoré sa filmového prestavenia nezúčastnia, zostanú v herni  ŠKD pri určenej pani  vychovávateľke. Návrat do ŠKD  je o 15,15 hod.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vážení rodičia.

Počas jesenných prázdnin bude dňa 28.10. 2016 / piatok/ školský klub detí v prevádzke od 7,00hod. do 15,00hod. bez obeda.

Dňa 31.10. 2016 / pondelok/ nebude školský klub detí v prevádzke, z dôvodu nedostatočného početu  prihlásených detí potrebného  na otvorenie aspoň jedného oddelenia.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Vážení rodičia.

Počas jesenných prázdnin bude školský klub detí v prevádzke od 7,00hod. do 15,00hod., pokiaľ počet  prihlásených detí  bude dostatočný na otvorenie aspoň jedného oddelenia. Dieťa je potrebné záväzne prihlásiť u vychovávateľky Vášho dieťaťa.

Meno, priezvisko dieťaťa .....................................................................................................

28.10. 2016             áno            nie    / nehodiace sa prečiarknite/

31.10. 2016             áno            nie                                       ...........................................

                                                                                                           podpis rodiča

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Vážení rodičia,

Dňa 25. 10. 2016 /utorok/ o 14,00 hod. v kongresovej sále ZŠ sa uskutoční pre deti ŠKD divadelné predstavenie „ O zlatom kuriatku“ v podaní profesionálnych hercov Divadla J. Záborského v Prešove. Vstupné je 2€. Poplatok je potrebné uhradiť do 14. októbra 2016. Deti ktoré sa divadelného prestavenia nezúčastnia, zostanú v herni ŠKD pri určenej pani vychovávateľke.