Základné informácie pre rodičov

30.08.2021 19:01

 

 1. Prevádzka ŠKD je zabezpečená od 6:00 do 17:00

 6:00 do 7:30      -  ranné schádzanie (herňa na prízemí)

 11:20 do 15:30  -  výchovná činnosť v oddelení (oddelenia I. – VII.)

 12:15 do 15:00  - výchovná činnosť v oddelení (oddelenia VIII. – X.)

 15:30 do 17:00   - zhromažďovacie oddelenie (herňa na prízemí, oddelenia VIII. – X. od 15:00)

 

 1. Pri preberaní dieťaťa používajte zvončeky umiestnené vo vestibule budovy (počas výchovnej činnosti  v oddeleniach používajte zvončeky jednotlivých oddelení).
 2. Pri príchode do ranného  oddelenia a popoludní počas zhromažďovacieho oddelenia používajte na privolanie službukonajúcej p. vychovávateľky zvonček označený HERŇA.  Pani vychovávateľka si ráno dieťa osobne preberie a poobede Vám dieťa odovzdá.
 3. Dieťa odchádza z ŠKD výhradne podľa údajov uvedených v zápisnom lístku. Prípadné zmeny v čase a spôsobe odchodu je potrebné uviesť PÍSOMNE.
 4.  Deti nie  je možné uvoľňovať na základe telefonátu rodiča.
 5. Na obed deti odchádzajú v sprievode vychovávateľky, obedujú pod jej dozorom.
 6. Obedy si rodič prihlasuje a odhlasuje sám, čip na obed zostáva v opatere dieťaťa.
 7. Všetky tlačivá, ktoré rodič podpisuje sú súčasťou Dokumentácie dieťaťa v ŠKD.
 8.  Dôležité informácie týkajúce sa prevádzky ŠKD budú vždy včas zverejnené na stránke školy (sekcia Školský klub detí), prípadne prostredníctvom EduPage.
 9. ŠKD  sa ako súčasť školy riadi Školským poriadkom a Vnútorným poriadkom ŠKD.
 10. Telefonický kontakt: 0915 989 447

 

 

Úhrada príspevku na pobyt dieťaťa v ŠKD.

 

Na základe VZN č. 10/2019 z 12. decembra 2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča, bol stanovený príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD v sume  10 € za mesiac.

1, Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa uhrádza zákonný zástupca raz za 2 mesiace, vždy do 8. dňa v uvedenom mesiaci (september, november, január, marec, máj).

2, Poplatok sa uhrádza nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

3, V prípade ak dieťa nenavštevuje ŠKD zo zdravotných dôvodov celý mesiac, zákonný zástupca predkladá potvrdenie od lekára. V tomto prípade bude poplatok za uvedený mesiac evidovaný ako preplatok.

4, Prihlásenie a odhlásenie dieťaťa je možné vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca. Zákonný zástupca je povinný oznámiť takúto skutočnosť maximálne 3 dni pred začiatkom nového mesiaca.

5, Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľka školy rozhodnúť o odpustení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD.

6, Úhrada poplatkov sa uskutočňuje výhradne elektronickou formou. (Číslo účtu, variabilný symbol, termín úhrady je zverejnený prostredníctvom EduPage, sekcia Platby).

7, Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený poplatok v stanovenom termíne a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady:

          a, písomné upozornenie vychovávateľom

          b, písomné upozornenie riaditeľom

 vedenie školy môže rozhodnúť o vyradení dieťaťa z ŠKD.