Didaktické hry

Jednou zo základných činností v ŠKD je aj sebavzdelávacia činnosť. V nej sa deti učia  základom techniky duševnej práce.  K tejto činnosti patrí písomná príprava, precvičovanie učiva formou didaktických hier a overovanie osvojených poznatkov v praxi pri vychádzkach, exkurziách a pri ďalších záujmových a  tvorivých činnostiach.

         Pod didaktickými hrami rozumieme takú činnosť, ktorej cieľom je poskytnúť deťom určité poznatky a vedomosti pri osvojovaní si nového učiva, sú dobrým prostriedkom proti zabúdaniu a  sú vhodnou metódou pri upevňovaní učiva.

         Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania, obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní, spájajú myslenie s poznaním, rečou a činnosťou, čo napomáha rozvoju psychiky a pracovných schopností. Hry sú priamym prejavom detskej túžby po činnosti, do ktorej sa rady zapájajú.

 

 

MATEMATIKA                                           SÚŤAŽ

 

Deti stoja v dvoch zástupoch – dvojice proti sebe. Jeden z dvojice dá druhému príklad na sčítanie, ten ho vypočíta a z toho istého príkladu utvorí príklad na odčítanie. Ak obidvaja správne vypočítali, sadnú si. Ak nie, postavia sa na koniec zástupu.

 

 

MATEMATIKA                                     SÚŤAŽ RADOV

 

Deti utvoria dva rady – chlapci, dievčatá. Vychovávateľ ukazuje lístky s príkladmi. Výsledok vykríkne iba žiak z prvej dvojice. Kto povie správny výsledok, sadne si. Kto povie nesprávny výsledok, ide na koniec svojho radu. Vyhráva družstvo, v ktorom skôr sedia všetci žiaci.

 

 

 

MATEMATIKA                                           REŤAZ

(3.-4. ročník)

Dieťa povie príklad, napr.: 25+32 = , vyvolá meno spolužiaka, ten povie výsledok. Ak je výsledok správny, má právo dať nový príklad, ak nie, príklad dáva predchádzajúce dieťa. Hra pokračuje, vyhráva dieťa, ktoré dalo najviac príkladov a nepomýlilo sa.

 

 

MATEMATIKA                                   ROZPRÁVKA

 

Vychovávateľ rozpráva rozprávku preplnenú číslicami. Deti majú na lavici čísla. Ktoré číslo vychovávateľ v rozprávke povie, dieťa, ktoré dané číslo má, zdvihne ho.